Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế

Được đăng lên bởi taoxd40
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
----------Số: 85 /2007/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2007

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế
------------------Căn cứ Luật quản lý thuế;
Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế và Pháp lệnh phí, lệ phí;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc đăng ký thuế và cấp mã số thuế của người
nộp thuế và sử dụng mã số thuế như sau:

PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ
1. Đăng ký thuế
1.1. Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê khai những thông tin của người nộp
thuế theo mẫu quy định và nộp tờ khai cho cơ quan quản lý thuế để bắt đầu thực hiện
nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo các qui định của pháp luật.
1.2. Tổng Cục Thuế là cơ quan nhà nước có trách nhiệm quản lý về đăng ký thuế
và cấp mã số thuế.
2. Đối tượng đăng ký thuế
2.1. Người nộp thuế phải đăng ký thuế, cụ thể gồm:
a/ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp
dịch vụ, hàng hoá;
b/ Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân;
c/ Tổ chức có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế gồm:
- Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được uỷ nhiệm khấu trừ
thuế thu nhập cá nhân của những người trong đơn vị thuộc đối tượng nộp thuế.

1

- Tổ chức, doanh nghiệp theo pháp luật quy định được phép nộp thuế thay
người có phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp.
- Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký, kê khai nộp thuế hộ Nhà thầu nước
ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài.
- Đơn vị được ủy quyền thu phí, lệ phí.
d/ Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam, cá nhân nước
ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với luật pháp Việt Nam. Tổ
chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam và
có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;
e/ Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài và
người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập theo
quy định của luật pháp về thuế thu nhập cá nhân;
g/ Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các vấn đề về thuế như: các Ban quản
lý dự án, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế
nhưng được hoàn thuế, hoặc được tiếp nhận hàng viện trợ từ nước ngoài.
2.2. Người nộp thuế thuộc diện đăng ký thuế, khi thực hiện thủ tục đăng ký thuế
với cơ quan thuế đều được cấp một mã số thuế.
Người nộp lệ phí trước bạ, thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp tạm thời
chưa phải đăng ký thuế.
3....
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 85 /2007/TT-BTC ---------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế
-------------------
Căn cứ Luật quản lý thuế;
Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế và Pháp lệnh phí, lệ phí;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc đăng ký thuế cấp mã số thuế của người
nộp thuế và sử dụng mã số thuế như sau:
PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ
1. Đăng ký thuế
1.1. Đăng thuế việc người nộp thuế khai những thông tin của người nộp
thuế theo mẫu quy định nộp tờ khai cho quan quản thuế để bắt đầu thực hiện
nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo các qui định của pháp luật.
1.2. Tổng Cục Thuế quan nhà nước trách nhiệm quản về đăng thuế
và cấp mã số thuế.
2. Đối tượng đăng ký thuế
2.1. Người nộp thuế phải đăng ký thuế, cụ thể gồm:
a/ Tổ chức, hộ gia đình, nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh cung cấp
dịch vụ, hàng hoá;
b/ Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân;
c/ Tổ chức có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế gồm:
- quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức hội được unhiệm khấu trừ
thuế thu nhập cá nhân của những người trong đơn vị thuộc đối tượng nộp thuế.
1
THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế - Người đăng: taoxd40
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế 9 10 860