Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn

Được đăng lên bởi taoxd40
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
BỘ TÀI CHÍNH
---------Số: 60 /2007/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2007

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn
thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
-------------------------Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ các Luật, Pháp lệnh, Nghị định về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác
thuộc Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính,
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng
dẫn Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Quản lý thuế như sau:
Phần A - QUY ĐỊNH CHUNG
Thông tư này hướng dẫn thi hành các thủ tục hành chính thuế quy định tại Luật
Quản lý thuế số 78/2006/QH11 năm 2006 và Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày
25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
I. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp
luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật
về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc Ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý
thu (sau đây gọi chung là thuế).
II. Đối tượng áp dụng
1. Người nộp thuế theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của
Chính phủ, bao gồm:
1.1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế, phí, lệ phí hoặc các khoản thu khác
thuộc Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.
1.2. Tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước.
1.3. Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế, bao gồm:

2
1.3.1. Tổ chức, cá nhân là bên Việt Nam ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước
ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo quy định của pháp luật về đầu tư và không
thực hiện chế độ kế toán Việt Nam;
1.3.2. Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế khi chi trả thu nhập cho người có thu nhập
thuộc diện nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao;
1.3.3. Tổ chức làm đại lý tàu biển, đại lý cho các hãng vận tải nước ngoài có trách
nhiệm khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển
hàng hóa bằng tàu biển từ...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 60 /2007/TT-BTC ----------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2007
THÔNG TƯ
Hưng dẫn thi hành một s điu ca Luật Qun lý thuế và hưng dn
thi hành Ngh định s 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 ca Chính ph
quy đnh chi tiết thi hành mt s điu ca Lut Quản lý thuế
--------------------------
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ các Luật, Pháp lệnh, Nghị định về thuế, phí, lệ phí các khoản thu khác
thuộc Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính,
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản thuế hướng
dẫn Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Quản lý thuế như sau:
Phần A - QUY ĐỊNH CHUNG
Thông này hướng dẫn thi hành các thủ tục hành chính thuế quy định tại Luật
Quản thuế số 78/2006/QH11 năm 2006 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày
25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
I. Phạm vi điều chỉnh
Thông này áp dụng đối với việc quản các loại thuế theo quy định của pháp
luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật
về phí lệ phí; các khoản thu khác thuộc Ngân sách Nhà nước do quan thuế quản
thu (sau đây gọi chung là thuế).
II. Đối tượng áp dụng
1. Người nộp thuế theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của
Chính phủ, bao gồm:
1.1. Tổ chức, hộ gia đình, nhân nộp thuế, phí, lệ phí hoặc các khoản thu khác
thuộc Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.
1.2. Tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước.
1.3. Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế, bao gồm:
1
THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn - Người đăng: taoxd40
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn 9 10 944