Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 38/2010/TT-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP
ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với
người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Căn cứ Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính
phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (sau đây gọi là
Nghị định số 91/2010/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội;
Sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐCP như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐCP về chính sách đối với người lao động dôi dư trong công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu hoặc do tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu được chuyển đổi từ công ty nhà nước,
công ty thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại
Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001, Nghị định số
145/2005/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2005, Nghị định số 95/2006/NĐ-CP
ngày 08 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm
2010, nhưng chưa giải quyết chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số
41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002, Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày
10 tháng 8 năm 2004, Nghị quyết số 06/2006/NQ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2006,
Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2007 và Nghị định số
110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ, nay tiếp tục thực

2

hiện sắp xếp lại theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bao
gồm:
1. Cổ phần hoá, giao, bán.
2. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
3. Chuyển thành đơn vị sự nghiệp.
4. Giải thể, phá sản.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm...



 !"#$$%

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010
&
'(#) *#+$,$-#$.+/01,2345)$616#$/0789:;8;9<
#)-=:;+$>#)?#@.:;8;45$A#$$4B3=16#$$A#$/>$10,C(,
#)'D,5!1#) E, 'F$,/GHI",E#)+=+J>$#$,K.$L3$"#
.++$-#$C,M# !$-#'(-.$4/N$L3
 !"#$%&
'$() &"*+,*-.*/%0123*2-4*5'67'/8*3!
!9"*:#;)8#1!!+*<20-,/#$=;)>%)? @*/
AB
CD E!"#D$%
&'$() F*:#+GF() H8+IJ)!K$%1
%01L-IM*+N1*B
%)4*OP4*7$%"1F/*<()%F1%01-I
M*+N1*-,2Q!R*:#1!*H)$%
-%)
,238O<$".C,1,23$P#$
3!- -,2Q!*#1!*H)$%
+H&"*+,*-.*/%0123*2-!903! !9"*:#;)
8#1!!+*<20-,/#$=;)0S20!K&!9F!K
&!96N1*/#$=;)-T) UK*!V3! -,F
3! !)1"!K&!9F!K&!96N1*!W0() !8*
   C  X !" # F   
XEE !"#EFEC
 !"#C+E !"#
F--%*Y*() 7!&"/%0123*2-!W0
X !"X#FEEX
!"#XF() 7!CCZ X!"E#CF
() 7!DDZ C!"#D+
D C!"C#D$%&'$F% !*7'!G!R
THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ 9 10 97