Ktl-icon-tai-lieu

thông tư hướng dẫn thi hành nghị định quy định chi thiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng

Được đăng lên bởi taoxd40
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 32/2007/TT-BTC

---------------------------------------

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2007

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003,
Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số
156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
---------------------Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 02/1997/QH9 ngày 10
tháng 5 năm 1997;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia
tăng số 07/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ
về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày
10/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu
thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng (GTGT) như
sau:
A- PHẠM VI ÁP DỤNG THUẾ GTGT

I- Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế GTGT :
1- Đối tượng chịu thuế GTGT:

1

Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất,
kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của
tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT
nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này.
2- Đối tượng nộp thuế GTGT:
Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá,
dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình
thức, tổ chức kinh doanh (gọi chung là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá
nhân khác có nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế
GTGT (gọi chung là người nhập khẩu) đều là đối tượng nộp thuế GTGT.
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm:
2.1- Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh
theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh
nghiệp) và Luật Hợp tác xã...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Số: 32/2007/TT-BTC
---------------------------------------
Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2007
THÔNG TƯ
Hưng dẫn thi hành Ngh định s158/2003/-CP ngày 10/12/2003,
Nghị đnh s 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Ngh định số
156/2005/NĐ-CP ny 15/12/2005 ca Chính ph quy định chi tiết
thi hành Lut thuế giá tr gia tăng và Lut sa đổi,
bổ sung mt số điu ca Lut thuế giá trị gia tăng
----------------------
Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 02/1997/QH9 ngày 10
tháng 5 năm 1997;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia
tăng số 07/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ
về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày
10/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sungc Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu
thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng (GTGT) như
sau:
A- PHẠM VI ÁP DỤNG THUẾ GTGT
I- Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế GTGT :
1- Đối tượng chịu thuế GTGT:
1
thông tư hướng dẫn thi hành nghị định quy định chi thiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thông tư hướng dẫn thi hành nghị định quy định chi thiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng - Người đăng: taoxd40
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
thông tư hướng dẫn thi hành nghị định quy định chi thiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng 9 10 519