Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 42 /2011/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù
trong ngành Hàng không
——————
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật Sửa đổi bổ
sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2007;
Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ
làm việc và thời giờ nghỉ ngơi và Nghị định số 109/2002/NĐ - CP ngày 27 tháng
12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao
thông vận tải;
Sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại
Công văn số 590/LĐTBXH-ATLĐ ngày 03 tháng 3 năm 2011;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm
việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất
đặc thù trong ngành Hàng không như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với
người lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực hàng không dân dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với người lao động làm các chức danh nghề, công
việc sau:
1

1. Thành viên tổ lái;
2. Tiếp viên hàng không;
3. Nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay;
4. Nhân viên không lưu;
5. Nhân viên thông báo tin tức hàng không;
6. Nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không;
7. Nhân viên an ninh hàng không;
8. Nhân viên khẩn nguy, cứu nạn hàng không;
9. Nhân viên điều độ, khai thác bay;
10. Nhân viên điều khiển, vận hành phương tiện, trang bị, thiết bị tại khu
bay;
11. Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay;
12. Nhân viên khí tượng hàng không.
Điều 3. Các thuật ngữ
1. Thời giờ làm việc là khoảng thời gian người lao động tiến hành các công
việc theo sự phân công của người sử dụng lao động, được ghi trong hợp đồng lao
động, nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể;
2. Thời giờ nghỉ ngơi là khoảng thời gian ngoài thời giờ làm việc.
Điều 4...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù
trong ngành Hàng không

 !"#$%&&'()*+)
,%,*-. "#%/0
12"34546*78% &"#$%$0
8"99",&:; !"#%&&."<"=".>
9""**?'"@A4B"*""%,*-.'-"C**C
%'*7'"C**C"DE*'8"99",&8F; /"#
%."<"=".,()*G+),%,*-.8"99",
&:; !"#%&&."<"=".0
8"99",:H8F; "#%H."<"
=".> 9""G"*7%'6G> -"I'EJ)".*
"3'K*0
2"*LM2*?"K"."@E+*"'NO"*I*
3',:&FN1PF !"#!%0
Q@R*"3'K*"@A4B"S"*7"?"C**C%
'*7G"C**C"DE**'A*@C*%#3'*7L<""J
T"UQ"12"3"@,
Điều 1.Phạm vi điều chỉnh
"3@ >9""?"C**C%'*7G"C**C"DE**'A*
@C*%'*7Q#I*"V"4""*7="IQW"
'S"2"34546@X""='"I"YZ""*7=[
Điều 2[Đối tượng áp dụng
"3@ #=46*'A*@C*%#"4""-G3
'*7,
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc - Trang 2
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc 9 10 622