Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 33/2011/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với
người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất
khẩu theo đơn đặt hàng
Căn cứ Điều 80 Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật
Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ thời
giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản
xuất có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này hướng dẫn việc xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ thời
giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hàng năm đối với người lao động làm các công
việc có tính thời vụ trong ngành sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, đòi hỏi phải
thu hoạch ngay hoặc sau khi thu hoạch phải chế biến ngay không để lâu dài
được, các công việc gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng bị phụ thuộc vào
thời điểm chủ hàng yêu cầu.
2. Đối tượng áp dụng:
Thông tư này áp dụng đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp
đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng và hợp đồng lao động
không xác định thời hạn thuộc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (sau
đây gọi tắt là doanh nghiệp) sau:
a) Các công ty, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;
1

b) Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã có sử
dụng lao động theo chế độ hợp đồng lao động.
Điều 2. Thời giờ làm việc
1. Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm:
TQ = [TN - (Tt + TP + TL)]  tn (giờ)
Trong đó:
+ TQ: Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm của người lao động;
+ TN: Số ngày trong năm tính theo năm dương lịch là 365 ngày; hoặc là
366 ng...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
Số: 33/2011/TT-BLĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với
người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất
khẩu theo đơn đặt hàng
n cứ Điu 80 Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi,
b sung một số điu của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 m 2002; Luật sửa
đổi, b sung một s điều của B luật Lao động ny 29 tháng 6 năm 2006; Lut
sửa đổi, bsung một s điều ca Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2007;
Căn cứ Nghị đnh số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994
của Cnh phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật
Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
Căn cứ Nghị đnh số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội;
Bộ Lao động - Thương binh hội hướng dẫn thực hiện chế độ thời
giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản
xuất có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông này hướng dẫn việc xây dựng tổ chức thực hiện chế độ thời
giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hàng năm đối với người lao động làm các công
việc tính thời vụ trong ngành sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, đòi hỏi phải
thu hoạch ngay hoặc sau khi thu hoạch phải chế biến ngay không đ lâu dài
được, các công việc gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng bị phụ thuộc vào
thời điểm chủ hàng yêu cầu.
2. Đối tượng áp dụng:
Thông này áp dụng đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp
đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng và hợp đồng lao động
không xác định thời hạn thuộc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (sau
đây gọi tắt là doanh nghiệp) sau:
a) Các công ty, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;
1
THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng 9 10 522