Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
____________

Số: 32/2011/TT-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011
THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy,
thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
___________________________
Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và
Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi
bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP.
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Lao động- Thương binh và Xã hội;
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện kiểm định ky
thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về
an toàn lao động như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Thông tư này hướng dẫn thực hiện kiểm định ky thuật an toàn lao động các
loại máy, thiết bị và vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đối với
doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi chung là cơ sở) có sử dụng các loại
máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo danh mục
tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này (gọi chung là đối tượng kiểm
định) và các tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định ky thuật an toàn lao động, các
cơ quan liên quan đến hoạt động dịch vụ kiểm định ky thuật an toàn lao động.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động
ky thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp
tình trạng ky thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy
chuẩn ky thuật hoặc tiêu chuẩn ky thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định.

1

2. Tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (gọi
tắt là đơn vị kiểm định) là tổ chức có đăng ký hoạt động dịch vụ kiểm định ky
thuật an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đảm bảo
các điều kiện theo quy định của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.
Điều 3. Trách nhiệm của cơ sở sử dụng đối tượng kiểm định
1. Cơ sở thông báo nhu cầ...





 !"#$$%

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011
&
'(#) *#+$$,-#.,/012#$.3+$4+5#+!6#5!1#)7!",0789
+$,:+;29<++'=8>4?4#)$,>0#)@+<A5#+!6#5!1#)

 !!"#$%&#'( )
*)+*,-*).(#$-/(0*$1-2.$*1/$1-324)/$1-2
 5#$%&#2.2)46$7)
87(,-*).(#$9
: :#$%&#
'( )*)+*,-*).(#$(0*;*/<=>&?,31@A
:5 "*@,5#$
%&#'( 3)4,2B3'( .C2D;(*7#$-
$1-<D8)2E-)A
-$1-<D8)2E-)<FGH*I)4J)K,JL
*(0*$*1/$1-@/1C),@ 3*)+*8320**<M N(O()N,P*2.
$*1/$1-<$(

,A4BCD$"0<,1,A4$E#$<61F,+'G#)7 H#)
Q*< <FGH*I)4J)K,JL*(0*$*1/$1-@
/1C),@ 3*)+*8220**<M N(O()N,P*2.$*1/$1-)2F)
G1$)4&3D'($3*73@RST)(/DUVM6GB@/1C)
,@ 3*)+*8320**<M N(O()N,P*2.$*1/$1-*W1G$,B
*C)B/B8$JX,*W1Q*< ST)(/)*<=J)K,
V2@*71C*-G2BJ)K,JL*(0*$*1/$1-3@
D'($/)N'($+1C*-G2BJ)K,JL*(0*$*1/$1-9
,A4IC,J,+$K$+L#)M
Y1Q*< 3@*Z[G<F)R <=)K(<$(
1. Kiểm định kỹ thuật an toànlao đngST)*\*/J)K,V/1C*-
JL*(0**W1,-*'( *Y]J)K,^,@)@2_@0I&`=&
*]*YCJL*(0*$*1#$)*<=J)K,<='( *Y1@'(
(?JL*(0*1P*)N((?JL*(0**<D)2F))*<=J)K,9
1
THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động - Trang 2
THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 9 10 494