Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Lao động - Thương binh
và xã hội

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /2010/TT-BLĐTBXH
2010

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm

Thông tư
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty
nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do
Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2010 của
Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối
thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ như sau:
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (quy định tại Nghị định số
44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động);
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng
thành viên (hoặc Chủ tịch công ty), Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc,
Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng (không bao gồm Tổng giám
đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo
hợp đồng) làm việc trong:
1. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh
nghiệp nhà nước năm 2003, gồm:
a) Tổng công ty nhà nước;
b) Công ty nhà nước độc lập;
c) Công ty mẹ là công ty nhà nước trong Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng
Chính phủ quyết định thành lập; Công ty mẹ là công ty nhà nước trong Tổng công
ty hoặc công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
d) Tổng công ty, công ty thành viên hạch toán độc lập 100% vốn nhà nước
thuộc Tập đoàn kinh tế trong thời gian chưa chuyển đổi và đăng ký lại theo quy

2
định tại Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ
hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2005;
đ) Công ty thành viên hạch toán độc lập 100% vốn nhà nước thuộc Tổng
công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100%
vốn điều lệ được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
năm 2005.
Các công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà
nước sở hữu 100% vốn điều lệ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này sau đây...
Bộ Lao động - Thương binh Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và xã hội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06 /2010/TT-BLĐTBXH Nội, ngày 07 tháng 4 năm
2010
Thông tư
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty
nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do
Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2010 của
Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 m 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B
Lao động - Thương binh và Xã hội;
Bộ Lao động - Thương binh hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối
thiểu chung đối với công ty nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ như sau:
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (quy định tại Nghị định số
44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động);
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng
thành viên (hoặc Chủ tịch công ty), Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc,
Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng (không bao gồm Tổng giám
đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo
hợp đồng) làm việc trong:
1. Công ty được thành lập, tổ chức quản hoạt động theo Luật Doanh
nghiệp nhà nước năm 2003, gồm:
a) Tổng công ty nhà nước;
b) Công ty nhà nước độc lập;
c) Công ty mẹ công ty nhà nước trong Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng
Chính phủ quyết định thành lập; Công ty mẹ là công ty nhà nước trong Tổng công
ty hoặc công ty hoạt động theonh công ty mẹ - công ty con;
d) Tổng công ty, công ty thành viên hạch toán độc lập 100% vốn nhà nước
thuộc Tập đoàn kinh tế trong thời gian chưa chuyển đổi đăng lại theo quy
Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ - Trang 2
Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ 9 10 639