Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Lao động - Thương binh
và xã hội

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36 /2010/TT-BLĐTBXH
2010

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm

Thông tư
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã,
tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác
của Việt Nam có thuê mướn lao động

Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của
Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc
ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân
và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương
tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ
chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở
hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, bao gồm:
a) Cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn một thành viờn thuộc cỏc Bộ, Ủy ban
nhõn dõn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn một thành viờn là Cụng ty mẹ của Tập
đoàn kinh tế, Cụng ty mẹ của Tổng cụng ty do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng
các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết
định thành lập, chuyển đổi và phờ duyệt điều lệ tổ chức hoạt động.
c) Cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn một thành viờn thuộc cỏc Tập đoàn kinh
tế, Tổng cụng ty do Thủ tướng Chớnh phủ, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban

1

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, chuyển
đổi và phờ duyệt điều lệ tổ chức hoạt động.
2. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật
Doanh nghiệp, bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không do
Nhà nước làm chủ sở hữu; Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
Công ty cổ phần; Công ty hợp danh và Doanh nghiệp tư nhân (không bao gồm
công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá
nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng
lao động (không bao gồm cơ ...
Bộ Lao động - Thương binh Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và xã hộiĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Nội, ngày 18 tháng 11 năm
2010
Thông tư
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã,
tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác
của Việt Nam có thuê mướn lao động
  !"#$%&
'(%)* $+,-"."./*01.02.,3.+&45+$0.6
78" 9:4&.6(9;("#<=9">;("#9"?&"?@.95.&A9#B
0#">C#%&D.6"&$E"*F$,2+&45G
H I"#$H%&
'(%)* 9.6$0J9)* K@0-L*">%&5
&45,-M.0=5.G
5&45,-M.0=5.,2:N"O.6$+,-
"."./*01.02.,3.+&45+$0.678" 9:4&.6(9;("#
<=9+.F.6(;("#<=9">;("#9"?&"?@.95.&A9#B0#">
C#%&D.6"&$E"*F$,2+&45,&*
Điều 1. @$0..K*P
Q8" "?#.6$R*@$5""0.F:4,2+$%7
R*,;">)*S+T04@"5"U4*V"W4&.6(9M&4X$
&YJ" "?Z.6$R*@$5""0.3"*5Z59[ M&
\:\"P9"("?O"*5?*,-Q
MYJ" "?Z.6$R*@$5""0.3+J" $]%&V(
4C."^9J" $]%&>J" :4%",2'(%95"?,7
#59%"[ M&B:B"P9"("?O"*5?*,-)* ^"
"+V(9* />.0(3:* 6".K*+6">4@"5Q
YJ" "?Z.6$R*@$5""0.3"*5ZV(4C.
"^9>J" :4%",22(%95"?,7#59%"[ M&
Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động 9 10 385