Ktl-icon-tai-lieu

thông tu hướng dẫn thực hiện nghị đinh về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính

Được đăng lên bởi taoxd40
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007

Số: 35/2007/TT-BTC

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11
năm 2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước
đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
------------------------ Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006
của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà
nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập
quyền sở hữu của Nhà nước,
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
PHẦN I – QUY ĐỊNH CHUNG
1- Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của
Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan
hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
(sau đây gọi tắt là Nghị định số 137/2006/NĐ-CP); trình tự, thủ tục thực hiện một số nội
dung về: đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sau đây gọi tắt là đăng ký tài
sản); xử lý tài sản nhà nước bị thu hồi; điều chuyển tài sản nhà nước; thanh lý tài sản nhà
nước; bán, chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản nhà nước (sau đây gọi chung là bán);
chuyển nhượng tài sản nhà nước.
2. Đối tượng áp dụng
a- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương
(sau đây gọi chung là Bộ, cơ quan trung ương) và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh); cơ quan quản lý cấp
trên của đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý tài sản
theo phân cấp của Bộ, cơ quan trung ương và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
b. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính
trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề
nghiệp được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sau đây gọi chung là đơn vị
sử dụng).

1

c. Các cơ quan và đối tượng khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà
nước như: Cơ quan quản lý quy hoạch, cơ quan quản lý tài nguyên - môi trường... và các
đối tượng khác liên quan đến qu...
BỘ TÀI CHÍNH
--------------
Số: 35/2007/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11
năm 2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước
đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
------------------------
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 m 2006
của Chính phủ quy định việc phân cấp quản nhà nước đối với tài sản nhà
nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập
quyền sở hữu của Nhà nước,
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
PHẦN I – QUY ĐỊNH CHUNG
1- Phạm vi điều chỉnh
Thông này hướng dẫn Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của
Chính phquy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan
hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
(sau đây gọi tắtNghị định số 137/2006/NĐ-CP); trình tự, thủ tục thực hiện một snội
dung về: đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sau đây gọi tắt là đăng ký tài
sản); xử lý tài sản nhà nước bị thu hồi; điều chuyển tài sản nhà nước; thanh lý tài sản nhà
nước; bán, chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản nhà nước (sau đây gọi chung bán);
chuyển nhượng tài sản nhà nước.
2. Đối tượng áp dụng
a- Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác trung ương
(sau đây gọi chung Bộ, cơ quan trung ương) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương (sau đây gọi chung Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh);quan quản cấp
trên của đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản nhà nước được giao nhiệm vụ quản tài sản
theo phân cấp của Bộ, cơ quan trung ương và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
b. quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính
trị - hội, tổ chức chính trị hội - nghề nghiệp, tổ chức hội, tổ chức hội - nghề
nghiệp được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nưc (sau đây gọi chung là đơn vị
sử dụng).
1
thông tu hướng dẫn thực hiện nghị đinh về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thông tu hướng dẫn thực hiện nghị đinh về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính - Người đăng: taoxd40
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
thông tu hướng dẫn thực hiện nghị đinh về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính 9 10 61