Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/2010/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao
và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính
phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính
phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và tổ chức quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động,
tiền lương, thự lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do Nhà nước làm chủ sở hữu như sau:
MỤC I
PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Phạm vi điều chỉnh của Thông tư này là các công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, bao gồm:
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc các Bộ, Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ Tổng
công ty, Công ty mẹ của Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chuyển
đổi, phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động.

2
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc các Tập đoàn kinh tế,
Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, chuyển đổi và phê
duyệt điều lệ tổ chức hoạt động.
Thông tư này không điều chỉnh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 nêu trên sau đây gọi tắt là công ty.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị
định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 27/2010/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2010
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao
và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncấu tổ chức của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính
phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính
phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên do Nhà nước làm chủ sở hữu tổ chức quản Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động,
tiền lương, thự lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do Nhà nước làm chủ sở hữu như sau:
MỤC I
PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Phạm vi điều chỉnh của Thông tư này là các công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, bao gồm:
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc các Bộ, Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ Tổng
công ty, Công ty mẹ của Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chuyển
đổi, phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động.
THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 9 10 344