Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Được đăng lên bởi Thuan Dinh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
───

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 45 /2007/TT-BTC

─────────────────

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
____________
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày
14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm
2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế
nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải
quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi
đặc biệt như sau:
I. Phạm vi, điều kiện và nguyên tắc áp dụng.
1. Phạm vi áp dụng:
Hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh
thổ thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam (sau đây viết
tắt là nước có thoả thuận ưu đãi đặc biệt với Việt Nam) theo thể chế khu vực
thương mại tự do, liên minh thuế quan hoặc để tạo thuận lợi cho giao lưu
thương mại biên giới và trường hợp ưu đãi đặc biệt khác (sau đây viết tắt là
hiệp định thương mại).

1

2. Điều kiện áp dụng:
2.1- Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập
khẩu ưu đãi đặc biệt phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định cụ thể tại từng
Quyết định về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực
hiện hiệp định thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
2.2- Hàng hóa từ khu phi thuế quan (kể cả hàng gia công) nhập khẩu
vào thị trường trong nước được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt do Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành phải thỏa mãn các điều kiện :
(i) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tương ứng do Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành.
(ii)Thoả mãn yêu cầu về xuất xứ hàng hoá, được xác nhận bằng giấy
chứng nhận xuất xứ hàng hoá, theo quy định của Bộ Thương mại.
2.3- Hàng hoá nhập khẩu có tổng giá trị lô hàng (FOB) không vượt
quá 200 USD không phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (sau đây viết
tắt là C/O ưu đãi đặc biệt).
3. Nguyên tắc áp dụng.
3.1- Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng cho một mặt
hàng được xác định theo một quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính (gồm
cả các quyết định sửa đổi, bổ sung nếu có) ban hành biểu thuế nhập ưu đãi
đặc biệt để thực hiện hiệp định thương mại, hướng dẫn tại thôn...
BỘ TÀI CHÍNH
───
Số: 45 /2007/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
─────────────────
Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
____________
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày
14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm
2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế
nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải
quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của
Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tchức của
Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi
đặc biệt như sau:
I. Phạm vi, điều kiện và nguyên tắc áp dụng.
1. Phạm vi áp dụng:
Hàng h nhập khẩu có xuất xứ t nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh
thổ thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam (sau đây viết
tắt là nước có thoả thuận ưu đãi đặc biệt với Việt Nam) theo thể chế khu vực
thương mại tự do, liên minh thuế quan hoặc để tạo thuận lợi cho giao lưu
thương mại biên giới trường hợp ưu đãi đặc biệt khác (sau đây viết tắt là
hiệp định thương mại).
1
Thông tư hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt - Người đăng: Thuan Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thông tư hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 9 10 67