Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 219/2010/TT- BTC
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín
trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại
Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12
năm 2000;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển của Ủy ban thường vụ Quốc
hội số 05/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 27 tháng 8 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của
Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh
nghiệp môi giới bảo hiểm;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 57/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2010 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu
biển;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số
2068/TTg-PL ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc
xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển;
Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín
trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển như
sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín đối
với các doanh nghiệp bảo hiểm thành lập và hoạt động tại Việt Nam được phép
bảo lãnh thực hiện hoặc phát hành thư cam kết bảo lãnh trong trường hợp tàu
biển bị bắt giữ trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và
hoạt động tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân trong nước, nước ngoài có liên quan
đến tàu biển bị bắt giữ trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 3. Bảo lãnh thực hiện và phát hành thư cam kết
1. Tàu biển đang bị bắt giữ để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải sẽ
được thả sau khi nghĩa vụ về tài sản của chủ tàu, người thuê tàu hoặc người khai
thác tàu đã có người khác bảo lãnh thực hiện thay hoặc có thư cam kết của tổ
chức bảo hiểm có uy tín và được sự đồng ý bằng văn bản của bên khởi kiện.
2. Khi thực hiện bảo lãnh hoặc phát hành thư cam kết thì tổ chức bảo lãnh
hoặc phát hành thư cam kết phải được Toà án nơi ra quyết định bắt giữ tàu chấp
thuận bằng văn bản.
Điều 4. Tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực
hàng hải
Doanh nghiệp bảo hiểm Vi...
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 219/2010/TT- BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010
THÔNG TƯ
Hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín
trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại
Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển
Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12
năm 2000;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ tục bắt gi tàu biển của Ủy ban thường v Quốc
hội số 05/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 27 tháng 8 năm 2008;
Căn cứ Nghị đnh số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của
Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh
nghiệp môi giới bảo hiểm;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Căn cứ Nghị đnh số 57/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2010 của
Chính phủ quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu
biển;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ti Công văn số
2068/TTg-PL ngày 02 tháng 11 m 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc
xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển;
Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác đnh tổ chức bảo hiểm uy tín
trong lĩnh vc hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển như
sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định tiêu chí c định tổ chức bảo hiểm uy tín đối
với các doanh nghiệp bảo hiểm thành lập và hoạt động tại Việt Nam được phép
bảo lãnh thực hiện hoặc phát hành tcam kết bảo lãnh trong trường hợp tàu
biển bị bắt giữ trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
THÔNG TƯ Hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển - Trang 2
THÔNG TƯ Hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
THÔNG TƯ Hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển 9 10 883