Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá

Được đăng lên bởi Thuan Dinh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
BỘ TÀI CHÍNH
–––––

Số: 96/2006/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2006
THÔNG TƯ
Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá
––––––––––

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu
giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để
giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ
về bán đấu giá tài sản;
Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu
giá, như sau:
I. PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Phí đấu giá hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với việc bán đấu giá tài
sản theo quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về
bán đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 05/2005/NĐ-CP) và đấu giá quyền sử
dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại Quyết
định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành
quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
(sau đây gọi tắt là Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg).
2. Đối tượng nộp phí đấu giá là người có tài sản bán đấu giá (chủ sở hữu tài sản
hoặc người được chủ sở hữu uỷ quyền bán tài sản hoặc cá nhân, tổ chức có quyền bán tài
sản của người khác theo quy định của pháp luật) và người tham gia đấu giá tài.
3. Đơn vị được thu phí đấu giá theo quy định tại Thông tư này, bao gồm: doanh
nghiệp bán đấu giá tài sản, đơn vị sự nghiệp có chức năng bán đấu giá tài sản và hội đồng
bán đấu giá tài sản (gọi chung là đơn vị thu phí).
II. MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ

2
1. Mức thu phí đấu giá áp dụng tại đơn vị thu phí thuộc cơ quan trung ương
a) Đối với việc bán đấu giá tài sản theo quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP
a.1. Mức thu phí đấu giá đối với người có tài sản bán đấu giá

- Trường hợp bán được tài sản bán đấu giá thì mức thu phí được tính
trên giá trị tài sản ...
1
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
––––– Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số: 96/2006/TT-BTC
––––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2006
THÔNG TƯ
Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá
––––––––––
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu
giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ
tướng Chính phủ v việc ban hành quy chế đấu giá quyền s dụng đất để
giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ
về bán đấu giá tài sản;
Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí đấu
giá, như sau:
I. PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Phí đấu giá hướng dẫn tại Thông này áp dụng đối với việc bán đấu giá tài
sản theo quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về
bán đấu giá tài sản (sau đây gọi tắtNghị định số 05/2005/NĐ-CP) đấu giá quyền sử
dụng đất để giao đất thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại Quyết
định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành
quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
(sau đây gọi tắt là Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg).
2. Đối tượng nộp p đấu giá người tài sản bán đấu giá (chủ sở hữu tài sản
hoặc người được chủ sở hữu uỷ quyền bán tài sản hoặc cá nhân, tổ chức có quyền bán tài
sản của người khác theo quy định của pháp luật) và người tham gia đấu giá tài.
3. Đơn vị được thu pđấu giá theo quy định tại Thông y, bao gồm: doanh
nghiệp bán đấu giá tài sản, đơn vị sự nghiệp có chức năng bán đấu giá tài sản và hội đồng
bán đấu giá tài sản (gọi chung là đơn vị thu phí).
II. MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ
Thông tư Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá - Trang 2
Thông tư Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá - Người đăng: Thuan Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thông tư Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá 9 10 876