Ktl-icon-tai-lieu

thông tư hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư

Được đăng lên bởi taoxd40
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
------------

Số: 27/2007/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2007

THÔNG TƯ
Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư
và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
------------------Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, Nghị định số 16/2005/NĐCP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày
7/2/2005;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ
về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số
12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư
và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày
8/7/1999 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ
về Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù;
Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự
nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN)
như sau:
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thông tư này áp dụng cho các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư
phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN (sau
đây gọi chung là dự án) do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã
hội-nghề nghiệp, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước (sau đây gọi
chung là Bộ), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung

1

là tỉnh) và các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung
là huyện) quản lý.
Thông tư này không áp dụng cho các dự án thuộc ngân sách cấp xã;
các dự án đầu tư của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài; dự án mua
sở hữu bản quyền.
2. Vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước của các cấp NSNN, vốn vay
nợ nước ngoài của Chính phủ và vốn viện trợ của nước ngoài cho Chính
phủ, các cấp chính quyền và các cơ quan nhà nước) chỉ thanh toán cho các
dự án đầu tư thuộc đối tượng được sử dụng vốn NSNN theo quy định của
Luật Ngân sách nhà nước.
3. Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển hoặc bằng
nguồn vốn chi sự nghiệp trong dự toán NSNN, các dự án đầu tư sử dụng
nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó có tách riêng nguồn vốn NSNN đầu tư
ch...
BỘ TÀI CHÍNH
------------
Số: 27/2007/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư
và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
-------------------
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, Nghị định số 16/2005/NĐ-
CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về Quản dự án đầu xây dựng công
trình Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính ph về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày
7/2/2005;
Căn cứ Nghị đnh số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính ph
về việc ban hành Quy chế Quản đầu y dựng, Nghị định số
12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sđiều của Quy chế Quản lý đầu tư
xây dựng ban hành kèm theo Nghị đnh số 52/1999/NĐ-CP ngày
8/7/1999 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính ph
về Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù;
Bộ Tài chính ớng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư vốn s
nghiệp tính chất đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN)
như sau:
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thông tư này áp dụng cho các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư
phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN (sau
đây gọi chung là dán) do các Bộ, cơ quan ngang Bộ,quan thuộc Chính
phủ, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã
hội-nghề nghiệp, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nnước (sau đây gọi
chung là Bộ), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung
1
thông tư hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thông tư hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư - Người đăng: taoxd40
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
thông tư hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư 9 10 612