Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi Thuan Dinh
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1265 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI CHÍNH
------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2007

Số: 38/2007/TT-BTC

THÔNG TƯ
Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
------------------------------Thi hành Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (Luật
chứng khoán), Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị
trường chứng khoán như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Đối tượng công bố thông tin
Đối tượng công bố thông tin bao gồm: Công ty đại chúng, tổ chức
phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng, tổ chức niêm yết,
công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, Sở
giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
(TTGDCK) và các cá nhân liên quan.
2. Yêu cầu thực hiện công bố thông tin
2.1. Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo qui
định của pháp luật.
2.2. Việc công bố thông tin phải do Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc
hoặc người được uỷ quyền công bố thông tin thực hiện. Giám đốc hoặc
Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do người được
uỷ quyền công bố thông tin công bố.
Trường hợp có bất kỳ người nào công bố thông tin làm ảnh hưởng đến
giá chứng khoán thì người được uỷ quyền công bố thông tin phải xác nhận
hoặc đính chính thông tin đó trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi
thông tin trên được công bố.
2.3. Việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời với việc
báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), SGDCK hoặc
TTGDCK về nội dung thông tin công bố, cụ thể như sau:
a. Công ty đại chúng, tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu
ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, SGDCK,

-1-

TTGDCK khi thực hiện công bố thông tin phải đồng thời báo cáo
UBCKNN.
b. Tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán thành viên, công ty đầu tư
chứng khoán đại chúng; công ty quản lý quỹ có quản lý quỹ đại chúng/công
ty đầu tư chứng khoán đại chúng khi thực hiện công bố thông tin phải đồng
thời báo cáo UBCKNN, SGDCK hoặc TTGDCK.
2.4. Việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời trên các
phương tiện thông tin đại chúng .
2.5. SGDCK, TTGDCK cung cấp thông tin về tổ chức niêm yết, công
ty quản lý quỹ có quản lý quỹ đại chúng/công ty đầu tư chứng khoán đại
chúng; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng cho các công
ty chứng khoán thành viên. Các công ty chứng khoán thành viên có trách
nhiệm cung cấp ngay các thông tin trên một cách đầy đủ ch...
BỘ TÀI CHÍNH
------------
Số: 38/2007/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
-------------------------------
Thi hành Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (Luật
chứng khoán), Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị
trường chứng khoán như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Đối tượng công bố thông tin
Đối tượng công bố thông tin bao gồm: Công ty đại chúng, tổ chức
phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng, tổ chức niêm yết,
công ty chứng khoán, công ty quản quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, Sở
giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
(TTGDCK) và các cá nhân liên quan.
2. Yêu cầu thực hiện công bố thông tin
2.1. Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo qui
định của pháp luật.
2.2. Việc công bố thông tin phải do Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc
hoặc người được uỷ quyền công bố thông tin thực hiện. Giám đốc hoặc
Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm vnội dung thông tin do người được
uỷ quyền công bố thông tin công bố.
Trường hợpbt kỳ ngưi nào công bố thông tin làm nh hưởng đến
giá chứng khn t người được uỷ quyn công bố thông tin phải xác nhận
hoặc đính chính thông tin đó trong thời hạn haiơi bốn (24) gi, kể từ khi
thông tin trên được công bố.
2.3. Việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời với việc
báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), SGDCK hoặc
TTGDCK về nội dung thông tin công bố, cụ thể như sau:
a. Công ty đại chúng, tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu
ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty quản quỹ, SGDCK,
- 1 -
Thông tư hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán - Người đăng: Thuan Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Thông tư hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 9 10 876