Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Được đăng lên bởi Thuan Dinh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 98/2006/TT-BTC

____________________________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2006
THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật
đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
___________________

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2006 của
Chính phủ quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm
hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây viết tắt là
Nghị định 84/2006/NĐ-CP);
Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một
số nội dung về bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công
chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí như sau:
I. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi áp dụng:
Thông tư này hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật đối
với cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức) vi
phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thi hành công
vụ gây lãng phí.
2. Đối tượng áp dụng
a. Cán bộ, công chức quy định tại điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1, Điều
1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức
ngày 29 tháng 4 năm 2003.
b. Cán bộ, công chức được điều động giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội
đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng công ty nhà nước,

1

Kế toán trưởng, Người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại doanh
nghiệp.
c. Cán bộ, công chức được điều động sang làm việc tại các tổ chức
kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; cán bộ công chức đang
nghỉ chế độ chờ làm thủ tục hưu trí; cán bộ, công chức sau khi điều động
công tác về các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mới phát hiện vi phạm pháp
luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
II. Bồi thường thiệt hại
1. Về xác định số tiền bồi thường thiệt hại:
a. Đối với những nội dung chi đã có định mức, tiêu chuẩn, chế độ
hoặc dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số tiền phải bồi thường bao
gồm số tiền chi vượt hoặc sai định mức, tiêu chuẩn, chế độ, dự toán được
duyệt và chi phí khắc phục hậu quả (nếu có).
- Số tiền chi vượt hoặc chi sai định mức, tiêu chuẩn, chế độ, dự toán
được duyệt được tính bằng chênh lệch giữa số tiền thực chi và số tiền ...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
__________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 98/2006/TT-BTC
____________________________________________
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2006
THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật
đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
___________________
Căn cứ Nghị đnh số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7m 2003 của
Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của
Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị đnh số 84/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2006 của
Chính phủ quy định về bồi thường thiệt hại, xử kỷ luật, xử phạt vi phạm
hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây viết tắt
Nghị định 84/2006/NĐ-CP);
Sau khi ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một
số nội dung về bồi thường thiệt hại xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công
chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật v thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí như sau:
I. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi áp dụng:
Thông y hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại, xử kỷ luật đối
với cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt cán bộ, công chức) vi
phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thi hành công
vụ gây lãng phí.
2. Đối tượng áp dụng
a. Cán bộ, công chức quy định tại điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1, Điều
1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnhn bộ, công chức
ngày 29 tháng 4 năm 2003.
b. Cán bộ, công chức được điều động giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội
đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng công ty nhà nước,
1
Thông tư hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Trang 2
Thông tư hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Người đăng: Thuan Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thông tư hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 10 716