Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư hướng dẫn việc chuyển đổi các Trung tâm thẩm định giá, Trung tâm có chức năng hoạt động thẩm định giá sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp thẩm định giá

Được đăng lên bởi Thuan Dinh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2007

Số 67/2007/TT-BTC

THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc chuyển đổi các Trung tâm thẩm định giá, Trung tâm có
chức năng hoạt động thẩm định giá sang hoạt động theo
hình thức
doanh nghiệp thẩm định giá
----------------------------Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm
định giá;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển đổi các Trung tâm thẩm định giá, Trung tâm
có chức năng hoạt động thẩm định giá sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp thẩm
định giá, như sau:
A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi các Trung tâm thẩm định
giá, Trung tâm có chức năng hoạt động thẩm định giá (sau đây gọi chung là Trung tâm
thẩm định giá) sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp thẩm định giá quy định tại
Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá (sau đây
gọi tắt là Nghị định số 101/2005/NĐ-CP).
2. Đối tượng áp dụng:
Các Trung tâm thẩm định giá thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo
quy định của pháp luật trước và sau ngày Nghị định số 101/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi
hành đều phải chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp thẩm định giá, bao
gồm:
a) Trung tâm Thẩm định giá do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương thành lập;
b) Trung tâm Thẩm định giá – Bộ Tài chính;
c) Trung tâm Thông tin và Thẩm định giá miền Nam – Bộ Tài chính;

1

d) Trung tâm Thông tin, Tư vấn dịch vụ về tài sản và bất động sản - Cục Quản lý
công sản - Bộ Tài chính;
đ) Trung tâm Thẩm định giá do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ thành lập.
3. Hình thức chuyển đổi:
Các Trung tâm thẩm định giá quy định tại điểm 2 Phần A Thông tư này căn cứ Đề
án chuyển đổi do cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện chuyển đổi hoạt động sang hình
thức doanh nghiệp thẩm định giá theo một trong các hình thức sau:
a) Công ty cổ phần;
b) Công ty trách nhiệm hữu hạn (02 thành viên trở lên).
4. Nguyên tắc chuyển đổi:
Việc chuyển đổi các Trung tâm thẩm định giá sang hoạt động theo hình thức
doanh nghiệp thẩm định giá nêu tại điểm 3 phần A Thông tư này phải tuân thủ các điều
kiện về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty cổ phần, ...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 67/2007/TT-BTC
--------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc chuyển đổi các Trung tâm thẩm định giá, Trung tâm có
chức năng hoạt động thẩm định giá sang hoạt động theo
hình thức
doanh nghiệp thẩm định giá
-----------------------------
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định s 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính ph về thẩm
định giá;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển đổi các Trung tâm thẩm định giá, Trung tâm
chức năng hoạt động thẩm định giá sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp thẩm
định giá, như sau:
A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông này hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi các Trung tâm thẩm định
giá, Trung tâm chức năng hoạt động thẩm định giá (sau đây gọi chung Trung tâm
thẩm định giá) sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp thẩm định giá quy định tại
Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá (sau đây
gọi tắt là Nghị định số 101/2005/NĐ-CP).
2. Đối tượng áp dụng:
Các Trung tâm thẩm định giá thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo
quy định của pháp luật trước sau ngày Nghị định số 101/2005/NĐ-CP hiệu lực thi
hành đều phải chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp thẩm định giá, bao
gồm:
a) Trung tâm Thẩm định giá do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương thành lập;
b) Trung tâm Thẩm định giá – Bộ Tài chính;
c) Trung tâm Thông tin và Thẩm định giá miền Nam – Bộ Tài chính;
1
Thông tư hướng dẫn việc chuyển đổi các Trung tâm thẩm định giá, Trung tâm có chức năng hoạt động thẩm định giá sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp thẩm định giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư hướng dẫn việc chuyển đổi các Trung tâm thẩm định giá, Trung tâm có chức năng hoạt động thẩm định giá sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp thẩm định giá - Người đăng: Thuan Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thông tư hướng dẫn việc chuyển đổi các Trung tâm thẩm định giá, Trung tâm có chức năng hoạt động thẩm định giá sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp thẩm định giá 9 10 106