Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán

Được đăng lên bởi taoxd40
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

====

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 72 /2007/TT-BTC

--------------Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2007
THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán
--------------Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH 11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh
doanh;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính qui định và hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán như
sau:
1- Qui định chung
1.1. Hàng năm, doanh nghiệp dịch vụ kế toán và các doanh nghiệp khác có cung
cấp dịch vụ kế toán (gọi chung là doanh nghiệp dịch vụ kế toán) phải đăng ký danh sách
người hành nghề kế toán; cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán phải đăng ký hành nghề với
Bộ Tài chính hoặc Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán được Bộ Tài chính uỷ quyền (sau
đây gọi tắt là Hội nghề nghiệp).
1.2. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán chỉ được
quyền cung cấp dịch vụ kế toán sau khi đã đăng ký hành nghề kế toán và có xác nhận của
Hội nghề nghiệp theo quy định tại điểm 1.1 nói trên. Cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán
sau khi đã đăng ký hành nghề kế toán và được Hội nghề nghiệp xác nhận được gọi chung
là cá nhân hành nghề kế toán. Cá nhân hành nghề kế toán và người đăng ký hành nghề kế
toán trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán gọi chung là người hành nghề kế toán.
1.3. Khi cung cấp dịch vụ, người hành nghề kế toán phải xuất trình Chứng chỉ hành
nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp. Khi ký tên trong các tài liệu liên quan đến dịch vụ
cung cấp, người hành nghề kế toán phải ghi rõ họ, tên và số Chứng chỉ hành nghề kế
toán.
1.4. Trường hợp người hành nghề kế toán vi phạm pháp luật hoặc vi phạm kỷ luật,
đạo đức nghề nghiệp sẽ bị xử lý theo pháp luật và bị xoá tên trong danh sách đăng ký
hành nghề.
1.5. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán nhưng
không đăng ký hành nghề hoặc không thực hiện đúng các quy định tại Thông tư này sẽ bị
xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.
1.6. Các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan có nhu cầu về dịch vụ kế toán như làm kế
toán, làm kế toán trưởng, thiết lập hệ thống kế toán,... (theo quy định tại Điều 43 Nghị
1

định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật kế t...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
====
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 72 /2007/TT-BTC
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán
---------------
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH 11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi
tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh
doanh;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính qui định và hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán như
sau:
1- Qui định chung
1.1. Hàng năm, doanh nghiệp dịch vụ kế toán các doanh nghiệp khác cung
cấp dịch vụ kế toán (gọi chung doanh nghiệp dịch vụ kế toán) phải đăng danh sách
người hành nghề kế toán; cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán phải đăng ký hành nghề với
Bộ Tài chính hoặc Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán được Bộ Tài chính uỷ quyền (sau
đây gọi tắt là Hội nghề nghiệp).
1.2. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán, nhân kinh doanh dịch vụ kế toán chỉ được
quyền cung cấp dịch vụ kế toán sau khi đã đăng ký hành nghề kế toán và có xác nhận của
Hội nghề nghiệp theo quy định tại điểm 1.1 nói trên. Cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán
sau khi đã đăng ký hành nghề kế toán và được Hội nghề nghiệp xác nhận được gọi chung
là cá nhân hành nghề kế toán. Cá nhân hành nghề kế toán và người đăng ký hành nghề kế
toán trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán gọi chung là người hành nghề kế toán.
1.3. Khi cung cấp dịch vụ, người hành nghề kế toán phải xuất trình Chứng chỉ hành
nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp. Khi tên trong các tài liệu liên quan đến dịch vụ
cung cấp, người hành nghề kế toán phải ghi họ, tên số Chứng chỉ hành nghề kế
toán.
1.4. Trường hợp người hành nghề kế toán vi phạm pháp luật hoặc vi phạm kỷ luật,
đạo đức nghề nghiệp sẽ bị xử theo pháp luật bị xoá tên trong danh sách đăng
hành nghề.
1.5. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán, nhân kinh doanh dịch vụ kế toán nhưng
không đăng ký hành nghề hoặc không thực hiện đúng các quy định tại Thông tư này sẽ bị
xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.
1.6. Các doanh nghiệp, tổ chức, quan nhu cầu về dịch vụ kế toán như làm kế
toán, làm kế toán trưởng, thiết lập hệ thống kế toán,... (theo quy định tại Điều 43 Nghị
1
THÔNG TƯ Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán - Người đăng: taoxd40
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
THÔNG TƯ Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán 9 10 20