Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2010/TT-BYT
Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010
THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của
người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ
Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
Căn cứ Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ Quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo
hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác
cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ
Tư pháp; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam,
Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của
người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động
của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm việc lập hồ sơ, trình tự
khám giám định y khoa cho người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp, nghỉ hưu trước tuổi quy định và thân nhân của người
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị suy giảm khả năng lao động.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
a) Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều 2 Nghị định
1

số 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ.
b) Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo qui định tại Khoản 1,
Khoản 2 và Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc,
người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần hoặc hằng tháng.
Tất cả các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này sau đây
gọi chung là người lao động.
3. Thân nhân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Bao gồm thân nhân của người lao động quy định tại Khoản 1, Khoản 2
Điều 2; Thân nhân của người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ
mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần mà bị
chết; Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng mà bị
chết; Người đ...
BỘ Y TẾ
Số: 07/2010/TT-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010
THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của
người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ
Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
Căn cứ Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ Quy
định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm hội về bảo
hiểm hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân người làm công tác
cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ
Tư pháp; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam,
Bộ Y tế ớng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của
người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động
của người tham gia bảo hiểm hội bắt buộc, bao gồm việc lập hồ sơ, trình tự
khám giám định y khoa cho người tham gia bảo hiểm hội bắt buộc bị tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp, nghỉ hưu trước tuổi quy định thân nhân của người
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị suy giảm khả năng lao động.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
a) Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều 2 Nghị định
1
THÔNG TƯ Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
THÔNG TƯ Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 9 10 251