Ktl-icon-tai-lieu

thông tư hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán cốn đầu tư từ nguồn trái phiểu chính phủ

Được đăng lên bởi taoxd40
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 28/2007/TT-BTC

-------------------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2007

THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán
vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ
------------------------Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính
phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, số 12/2000/NĐCP ngày 5/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng,
số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình và số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày
07/02/2005;
Căn cứ Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số
công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước, Quyết định số
171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát
hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010.
Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán
vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ như sau:
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đều phải
được quản lý theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý
đầu tư và xây dựng. Do đặc thù về nguồn vốn, Thông tư này chỉ hướng dẫn
bổ sung một số điểm về việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn
đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Đối với dự án có cơ chế quản lý, cấp
1

phát, thanh toán, quyết toán vốn đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng
Chính phủ, Bộ Tài chính có hướng dẫn riêng.
2. Vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ chỉ bố trí cho các dự án
đầu tư thuộc danh mục quy định tại Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày
24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu
Chính phủ giai đoạn 2003-2010 (dưới đây gọi tắt là Quyết định
171/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), văn bản số 1740/TTg-KTTH
ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư các công trình
thuỷ lợi Đồng bằng Sông Cửu Long (dưới đây gọi tắt là văn bản 1740/TTgKTTH của Thủ tướng Chính phủ), các văn bản khác (nếu có) của Thủ tướng
Chính phủ và thông báo số 6037/BKH-TH ngày 16/8/2006 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 (dư...
BỘ TÀI CHÍNH
------------
Số: 28/2007/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán
vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ
-------------------------
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính
phủ về việc ban hành Quy chế Quản đầu xây dựng, số 12/2000/NĐ-
CP ngày 5/5/2000 s 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính ph về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản đầu y dựng,
số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ
về sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày
07/02/2005;
Căn cứ Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ
tướng Chính phủ v việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu một s
công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước, Quyết định số
171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát
hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010.
Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán
vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ như sau:
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Các dự án đầu bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đều phải
được quản theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản
đầu xây dựng. Do đặc thù về nguồn vốn, Thông này chỉ hướng dẫn
bổ sung một s điểm về việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn
đầu từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Đối với dự án chế quản lý, cấp
1
thông tư hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán cốn đầu tư từ nguồn trái phiểu chính phủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thông tư hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán cốn đầu tư từ nguồn trái phiểu chính phủ - Người đăng: taoxd40
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
thông tư hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán cốn đầu tư từ nguồn trái phiểu chính phủ 9 10 737