Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010

Số: 62/2010/TT-BTC

THÔNG TƯ
Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện
điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức,
viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với
cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010
___________________
Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy
định mức lương tối thiểu chung (sau đây viết tắt là Nghị định số 28/2010/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ điều
chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ
xã đã nghỉ việc (sau đây viết tắt là Nghị định số 29/2010/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi
thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên
chức và lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc
năm 2010 theo quy định tại Nghị định số 28/2010/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp
đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP như sau:
Điều 1. Quy định chung
1. Thông tư này quy định về việc xác định nhu cầu, nguồn và phương
thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số
28/2010/NĐ-CP đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; các cơ quan Đảng, các tổ chức
chính trị – xã hội và các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội,
tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức phi Chính phủ, các dự án, các cơ quan tổ
chức quốc tế đặt tại Việt Nam có cán bộ, công chức, viên chức được Nhà nước
cử đến làm việc thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương từ ngân sách nhà nước
theo bảng lương do Nhà nước quy định; phụ cấp cho những người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo quy định tại Nghị định số
92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số
chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ
xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính
phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau
đây viết tắt là cán bộ xã đã nghỉ việc) theo quy định t...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
______ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 62/2010/TT-BTC
_______________________
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010
THÔNG TƯ
Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện
điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức,
viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với
cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010
___________________
n cứ Ngh định số 28/2010/-CP ngày 25/3/2010 của Chính ph quy
định mức lương tối thiu chung (sau đây viết tắt là Nghđịnh s28/2010/-CP);
Căn cứ Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ điều
chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng đối với cán b
xã đã nghỉ việc (sau đây viết tắt là Nghị định số 29/2010/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính ớng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi
thực hiện điều chỉnh mức ơng tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên
chức lực lượng trang điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ nghỉ việc
năm 2010 theo quy định tại Nghị định s 28/2010/NĐ-CP và điều chỉnh tr cấp
đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP như sau:
Điều 1. Quy định chung
1. Thông này quy đnh về việc xác định nhu cầu, nguồn phương
thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số
28/2010/NĐ-CP đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
các quan, đơn vị thuộc lực lượng trang; các quan Đảng, các tổ chức
chính trị hội các tổ chức chính trị hội nghề nghiệp, tổ chức hội,
tổ chức hộinghề nghiệp, tổ chức phi Chính phủ, các dự án, các quan tổ
chức quốc tế đặt tại Việt Nam có cán bộ, công chức, viên chức được Nhà nước
cử đến làm việc thuộc biên chế nhà ớc và hưởng lương từ ngân sách nhà nước
theo bảng lương do Nhà nước quy định; ph cấp cho những người hoạt động
không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố theo quy đnh tại Nghị định số
92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số
chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn những
người hoạt động không chuyên trách cấp điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ
đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính
phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau
đây viết tắt cán bộ đã nghỉ việc) theo quy định tại Nghị định số
THÔNG TƯ Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
THÔNG TƯ Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010 9 10 392