Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ - BỘ NÔNG NGHIỆP VA
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2013/TTLT-BYTBNN&PTNT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định
số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày
03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Cục trưởng Cục Thú y;
Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch
hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định việc phối hợp trong giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch, truyền thông, đào tạo,
nghiên cứu khoa học về phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người giữa các đơn vị của
ngành y tế và ngành nông nghiệp. Danh mục các bệnh lây truyền từ động vật sang người được quy
định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Nội dung phối hợp
1. Giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người.
2. Tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.
3. Truyền thông phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người.
4. Đào tạo và nghiên cứu khoa học về phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện phối hợp
1. Bình đẳng, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau vì mục đích chung là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe nhân dân.
2. Bảo đảm tính chủ động, kịp thời và liên tục đối với tất cả các hoạt động phối hợp.
Chương II

GIÁM SÁT BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI
Điều 4. Nội dung phối hợp trong giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người
1. Trao đổi các thông tin về ca bệnh, ổ dịch trên động vật hoặc trên người:
a) Các thông tin về trường hợp bệnh, ổ dịch trên động vật:
- Ngày phát hiện trường hợp bệnh, ổ dịch đầu tiên nghi ngờ mắc bệnh hoặc đã xác định mắc bệnh có
thể lây sang người;
- Tên, loài động vật mắc bệnh;
- Địa điểm ghi nhận các trường hợp bệnh, ổ dịch trên động vật, số mắc, ...




 !"#$%&'!'(

Số: 16/2013/TTLT-BYT-
BNN&PTNT
H Ni, ngy 27 thng 5 năm 2013
)*+,
HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngy 31/8/2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn v cơ cấu tổ chức của B Y tế;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngy 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn v cơ cấu tổ chức của B Nông nghiệp v Pht triển nông thôn; Nghị định
số 75/2009/NĐ-CP ngy 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngy
03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
Căn cứ Php lệnh Thú y;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng v Cục trưởng Cục Thú y;
B trưởng B Y tế, B trưởng B Nông nghiệp v Pht triển nông thôn ban hnh Thông tư liên tịch
hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ đng vật sang người.
'-.&/
01,1
23456'%7829234':&'
Thông tư này quy định việc phối hợp trong giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch, truyền thông, đào tạo,
nghiên cứu khoa học về phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người giữa các đơn vị của
ngành y tế và ngành nông nghiệp. Danh mục các bệnh lây truyền từ động vật sang người được quy
định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
234;62#4&/!'<2'=!
1. Giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người.
2. Tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.
3. Truyền thông phòng, chng bệnh lây truyn t đng vt sang người.
4. Đào tạo và nghiên cứu khoa học về phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người.
234>6/4?@&ABA'"'2C&!'<2'=!
1. Bình đẳng, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau vì mục đích chung là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe nhân dân.
2. Bảo đảm tính chủ động, kịp thời và liên tục đối với tất cả các hoạt động phối hợp.
'-.&/
D*E1FGHD)I
234J62#4&/!'<2'=!AK$&//2L7MLANC&'O?AK4?3&AP9&/8 AMQ&/&/-R2
1. Trao đổi các thông tin về ca bệnh, ổ dịch trên động vật hoặc trên người:
a) Các thông tin về trường hợp bệnh, ổ dịch trên động vật:
- Ngày phát hiện trường hợp bệnh, ổ dịch đầu tiên nghi ngờ mắc bệnh hoặc đã xác định mắc bệnh có
thể lây sang người;
- Tên, loài động vật mắc bệnh;
- Địa điểm ghi nhận các trường hợp bệnh, ổ dịch trên động vật, số mắc, chết, số đàn lây nhiễm;
- Triệu chứng lâm sàng của động vật nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh lây truyền từ động vật sang
người;
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI 9 10 565