Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI - BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 41 /2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng12 năm 2010

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý
tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và
cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày ngày 10 tháng 6 năm 2004 của
Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức
hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế
độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;
Căn cứ Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của
Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động
của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 quy
định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động- Thương
binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Y tế;
Để công tác cai nghiện cho người nghiện ma tuý (nghiện chất dạng thuốc
phiện) tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai
nghiện ma túy tự nguyện đạt hiệu quả, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
Bộ Y tế hướng dẫn quy trình cai nghiện như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý
tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện
ma túy tự nguyện.

2

2. Thông tư này áp dụng đối với:
a) Các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được thành lập
theo Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ
quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động
của cơ sở theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với
người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;
b) Các cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện được thành lập theo Nghị định số
147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều
kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma tuý tự
nguyện;
c) Người thực hiện việc cai nghiện tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;
d) Người nghiện ma tuý.
Điều 2. Các giai đoạn của quy trình cai nghiện
1. Giai đoạn tiếp nhận, phân loại;
2. G...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI - BỘ Y TẾ
Số: 41 /2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng12 năm 2010
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý
tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và
cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày ngày 10 tháng 6 năm 2004 của
Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vàosở chữa bệnh, tổ chức
hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế
độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;
Căn cứ Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của
Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép quản hoạt động
của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;
Căn cứ Nghị định s 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 quy
định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Lao động- Thương
binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Y tế;
Để công tác cai nghiện cho người nghiện ma tuý (nghiện chất dạng thuốc
phiện) tại c Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội sở cai
nghiện ma túy tự nguyện đạt hiệu quả, Bộ Lao động - Thương binh hội,
Bộ Y tế hướng dẫn quy trình cai nghiện như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông này hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý
tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động hội sở cai nghiện
ma túy tự nguyện.
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện 9 10 891