Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG


Số: 04/ 2010 /TTLT-BTC-BCA-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả
lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam

Căn cứ Pháp lệnh thi hành án phạt tù năm 1993; Pháp lệnh số
01/2007/UBTVQH12 ngày 19 tháng 10 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số
Điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù;
Căn cứ Nghị định số 113/2008/NĐ - CP ngày 28 tháng 10 năm 2008
của Chính phủ ban hành Quy chế trại giam;
Liên Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thống nhất hướng
dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của
phạm nhân trong các trại giam như sau:
Điều 1. Chế độ lao động của phạm nhân trong thời gian chấp hành
hình phạt tù ở trại giam
1. Trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, phạm nhân phải
lao động và học tập theo quy định của pháp luật để cải tạo. Căn cứ vào sức
khỏe, lứa tuổi, giới tính, mức án, tính chất tội phạm của phạm nhân, giám thị
trại giam bố trí công việc cho từng phạm nhân một cách thích hợp.
2. Phạm nhân lao động 8 giờ trong 1 ngày, được nghỉ các ngày lễ, tết,
chủ nhật và tổ chức học tập vào ngày thứ bảy. Thời gian phạm nhân học văn
hóa, học nghề, nghe phổ biến thời sự, chính sách, pháp luật, học chương
trình giáo dục công dân, được trừ vào thời gian lao động. Khi thời vụ hoặc
trong trường hợp đột xuất khác, giám thị trại giam có thể yêu cầu phạm nhân
làm thêm giờ nhưng không được quá 2 giờ trong một ngày, nếu lao động
trong ngày thứ bảy, chủ nhật, thời gian lao động không vượt quá 8 giờ trong
1 ngày. Thời gian phạm nhân lao động thêm giờ hoặc lao động trong các
ngày thứ bảy, chủ nhật sẽ được nghỉ bù hoặc bồi dưỡng bằng tiền hoặc hiện
vật.
1

3. Những phạm nhân dưới đây được miễn lao động nặng nhọc, độc hại
theo danh mục quy định của pháp luật:
a) Phạm nhân là nam từ 55 tuổi trở lên;
b) Phạm nhân là người chưa thành niên;
c) Phạm nhân là nữ;
d) Phạm nhân được y tế của trại giam xác định không đủ sức khoẻ để
lao động nặng nhọc, độc hại.
4. Những phạm nhân thuộc các trường hợp sau đây được nghỉ lao động:
a) Phạm nhân nữ có thai được nghỉ lao động trước và sau khi đẻ theo
quy định chung của Nhà nước;
b) Phạm nhân đang nằm điều trị tại trạm xá, bệnh xá hoặc bệnh viện;
c) Phạm nhân có con nhỏ dưới 2 tuổi đang ở cùng trong trại giam bị ốm
đau được y tế của trại giam xác định;
d) Phạm nhân ốm đau được y tế của trại g...
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 04/ 2010 /TTLT-BTC-BCA-BQP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả
lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam
Căn cứ Pháp lệnh thi hành án phạt năm 1993; Pháp lệnh số
01/2007/UBTVQH12 ngày 19 tháng 10 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số
Điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù;
Căn cứ Nghị định số 113/2008/NĐ - CP ngày 28 tháng 10 năm 2008
của Chính phủ ban hành Quy chế trại giam;
Liên Bộ Tài chính, B Công an B Quốc phòng thống nhất hướng
dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của
phạm nhân trong các trại giam như sau:
Điều 1. Chế độ lao động của phạm nhân trong thời gian chấp hành
hình phạt tù ở trại giam
1. Trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, phạm nhân phải
lao động và học tập theo quy định của pháp luật để cải tạo. Căn cứ vào sức
khỏe, lứa tuổi, giới nh, mức án, tính chất tội phạm của phạm nhân, giám thị
trại giam bố trí công việc cho từng phạm nhân một cách thích hợp.
2. Phạm nhân lao động 8 giờ trong 1 ngày, được nghỉ các ngày lễ, tết,
chủ nhật và tổ chức học tập vào ngày thứ bảy. Thi gian phạm nhân học văn
hóa, học nghề, nghe phổ biến thời sự, chính sách, pháp luật, học chương
trình giáo dục công dân, được trừ vào thời gian lao động. Khi thời vụ hoặc
trong trường hợp đột xuất khác, giám thị trại giam thể yêu cầu phạm nhân
làm thêm giờ nhưng không được quá 2 giờ trong một ngày, nếu lao động
trong ngày thứ bảy, chủ nhật, thời gian lao động không vượt quá 8 giờ trong
1 ngày. Thời gian phạm nhân lao động thêm giờ hoặc lao động trong các
ngày thứ bảy, chủ nhật sẽ được nghỉ hoặc bồi dưỡng bằng tiền hoặc hiện
vật.
1
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam 9 10 804