Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ Công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH

_________
Số: 04/2009/TTLT-BNV-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ Công
chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành
toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm
_______________________
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán
bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm
niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc
chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án
dân sự và kiểm lâm như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Chế độ phụ cấp thâm niên nghề quy định tại Thông tư này áp dụng đối
với cán bộ, công chức trong biên chế xếp lương theo các ngạch hoặc các chức
danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự
và kiểm lâm, bao gồm:
1. Chánh án và Phó Chánh án Tòa án nhân dân các cấp; Thẩm phán Tòa
án nhân dân các cấp; Thư ký Tòa án và Thẩm tra viên ngành Tòa án (Thẩm tra
viên cao cấp, Thẩm tra viên chính và Thẩm tra viên);
2. Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, Kiểm
sát viên Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Điều tra viên các cấp và Kiểm tra
viên ngành Kiểm sát (Kiểm tra viên cao cấp, Kiểm tra viên chính và Kiểm tra
viên);
1

3. Tổng kiểm toán nhà nước, Phó tổng kiểm toán nhà nước và Kiểm
toán viên nhà nước (Kiểm toán viên cao cấp, Kiểm toán viên chính, Kiểm
toán viên, Kiểm toán viên dự bị);
4. Tổng thanh tra và Phó Tổng thanh tra, Chánh Thanh tra và Phó
Chánh Thanh tra các cơ quan Thanh tra nhà nước, Thanh tra viên (Thanh tra
viên cao cấp, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên);
5. Thủ trưởng và Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự các cấp,
Chấp hành viên thi hành án dân sự các cấp, Thẩm tra viên thi hành án dân sự
(Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính và Thẩm tra viên thi hành án dâ...
B NI V - B TÀI CHÍNH
_________
S: 04/2009/TTLT-BNV-BTC
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ Công
chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành
toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm
_______________________
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 m 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của
Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của
Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 m 2009 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán
bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Bộ Nội vụ Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm
niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc
chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án
dân sự và kiểm lâm như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Chế độ phụ cấp thâm niên nghề quy định tại Thông này áp dụng đối
với cán bộ, công chức trong biên chế xếp lương theo các ngạch hoặc các chức
danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự
và kiểm lâm, bao gồm:
1. Chánh án và Phó Chánh án Tòa án nhân dân các cấp; Thẩm phán Tòa
án nhân dân các cấp; Thư ký Tòa án và Thẩm tra viên ngành Tòa án (Thẩm tra
viên cao cấp, Thẩm tra viên chính và Thẩm tra viên);
2. Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, Kiểm
sát viên Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Điều tra viên các cấp Kiểm tra
viên ngành Kiểm sát (Kiểm tra viên cao cấp, Kiểm tra viên chính Kiểm tra
viên);
1
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ Công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm - Trang 2
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ Công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ Công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm 9 10 651