Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TƯ PHÁP - BỘ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 23/2011/TTLT-BTP-BNV

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương
đối với viên chức trợ giúp pháp lý
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của
Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các
đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23
tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 116/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực
lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Nội vụ;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp
viên pháp lý (sau đây gọi là Thông tư số 06/2010/TT-BNV);
Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BTP ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Trợ
giúp viên pháp lý (sau đây gọi là Thông tư số 15/2010/TT-BTP);
Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển ngạch và xếp lương đối
với viên chức trợ giúp pháp lý như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn việc chuyển ngạch và xếp lương đối với viên
chức trợ giúp pháp lý vào ngạch Trợ giúp viên pháp lý và ngạch Trợ giúp viên

2

pháp lý chính quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BNV và Thông tư số
15/2010/TT-BTP.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Viên chức trợ giúp pháp lý đang làm việc tại Trung tâm trợ giúp pháp lý
nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm.
Điều 3. Nguyên tắc chuyển ngạch
1. Việc chuyển ngạch phải căn cứ vào chức trách, vị trí công tác và phù
hợp với nhiệm vụ được giao của viên chức.
2. Viên chức được chuyển ngạch phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn chuyên môn,
nghiệp vụ của các ngạch Trợ giúp viên pháp lý quy định tại Thông tư số
15/2010/TT-BTP.
3. Khi chuyển ngạch từ ngạch công chức, viên chức hiện giữ sang các
ngạch Trợ giúp viên pháp lý không được kết hợp nâng bậc lương hoặc chuyển
loại viên chức.
Điều 4. Các trường hợp chuyển ngạch từ ngạch công chức, viên chức
hiện giữ sang các ngạch Trợ giúp viên pháp lý
1. Chuyển vào ngạch T...
BỘ TƯ PHÁP - BỘ NỘI VỤ
Số: 23/2011/TTLT-BTP-BNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương
đối với viên chức trợ giúp pháp lý
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của
Chính phvviệc tuyển dụng, s dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các
đơn vị sự nghiệp của N nước Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23
tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, b sung một s điều của Nghị định
số 116/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của
Chính phủ v chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực
lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính
phquy định chc năng, nhiệm vụ, quyn hn và cơ cấu tchức ca B Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức ng, nhiệm v, quyền hạncơ cấu tổ chức của Bộ
Nội vụ;
Căn cứ Thông s 06/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010 của B
trưởng Bộ Nội v quy định chức danh, s c ngch viên chức Trợ giúp
viên pháp lý (sau đây gọi là Thông tư số 06/2010/TT-BNV);
Căn cứ Thông tư s15/2010/TT-BTP ngày 04 tháng 10 năm 2010 của B
trưởng B pháp quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Tr
giúp viên pháp lý (sau đây gọi là Thông tư số 15/2010/TT-BTP);
Bộ Tư pháp và Bộ Nội v hướng dẫn việc chuyển ngạch và xếp lương đối
với viên chức trợ giúp pháp lý như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn việc chuyển ngạch và xếp lương đối vi viên
chức trợ giúp pháp lý vào ngạch Trợ giúp viên pháp lý và ngạch Trgiúp viên
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý - Trang 2
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý 9 10 491