Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2010

Số: 102/2010/TTLT - BQP- BLĐTBXH BNV - BTC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ
và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách
cho công tác dân quân tự vệ
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2010 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;
Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Quốc phòng;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và
việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ
như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư liên tịch này hướng dẫn về cách tính hưởng phụ cấp hằng tháng,
phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự, việc hỗ trợ đóng bảo
hiểm xã hội đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (sau đây
gọi chung là cấp xã), Thôn đội trưởng; chế độ trợ cấp ngày công lao động, chế độ
bồi dưỡng độc hại đối với dân quân tự vệ, chính sách đối với dân quân thường trực;
hồ sơ, trách nhiệm lập hồ sơ công nhận dân quân tự vệ là người hưởng chính sách
như thương binh, liệt sỹ; việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho
công tác dân quân tự vệ; trách nhiệm quản lý nhà nước của một số bộ liên quan và
Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là

2
cấp tỉnh) trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự
nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).
2. Ban chỉ huy quân sự xã...
B QUC PHÒNG - B LAO ĐNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HI -
B NI V- B TÀI CHÍNH
S: 102/2010/TTLT - BQP- BLĐTBXH -
BNV - BTC
CNG HOÀ XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2010
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ
và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách
cho công tác dân quân tự vệ
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2010 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;
Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B
Quốc phòng;
Căn cứ Nghị định s 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcấu tổ chức của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Ngh định s 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 m 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B
Tài chính;
Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, B Nội vụ và Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và
việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân t vệ
như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông liên tịch này hướng dẫn về ch tính hưởng phụ cấp hằng tháng,
phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự, việc hỗ trợ đóng bảo
hiểm hội đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (sau đây
gọi chung cấp ), Thôn đội trưởng; chế đ trợ cấp ngày công lao động, chế đ
bồi dưỡng độc hại đối với dân quân tự vệ, chính sách đối với dân quân thường trực;
hồ sơ, trách nhiệm lập hồ sơ công nhận dân quân tự v người hưởng chính sách
như thương binh, liệt sỹ; việc lập dự toán, chấp hành quyết toán ngân sách cho
công tác dân quân tự vệ; trách nhiệm quản nhà nước của một số bộ liên quan và
Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ 9 10 4