Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI
CHÍNH- BỘ LAO ĐỘNG –
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________

__________________
Số: 03/2010/TTLT-BNVBTC-BLĐTB&XH

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm
2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối
với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã
_______________
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của
Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ,
công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách
ở cấp xã;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội;
Sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ, Bộ
Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009
của Chính phủ như sau:
Điều 1. Bố trí cán bộ, công chức cấp xã
1. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo phân loại đơn vị
hành chính xã, phường, thị trấn như sau:
a) Đối với xã, phường, thị trấn loại 1: không quá 25 người;
1

b) Đối với xã, phường, thị trấn loại 2: không quá 23 người;
c) Đối với xã, phường, thị trấn loại 3: không quá 21 người.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi
chung là cấp tỉnh) quyết định giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã cho phù
hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng xã, phường, thị trấn, không nhất thiết xã,
phường, thị trấn nào cũng bố trí tối đa số lượng cán bộ, công chức quy định tại
khoản 1 Điều này; đồng thời căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng xã,
phường, thị trấn hướng dẫn việc kiêm nhiệm và việc bố trí những chức danh
công chức được tăng thêm người đảm nhiệm. Riêng chức danh Văn hóa – xã
hội và chức danh Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với
xã) được bố trí 02 người cho một chức danh theo quy định của Nghị định số
92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của C...
BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI
CHÍNH- BỘ LAO ĐỘNG –
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
__________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________
Số: 03/2010/TTLT-BNV-
BTC-BLĐTB&XH
Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2010
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm
2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối
với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã
_______________
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 m 2009 của
Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ,
công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách
ở cấp xã;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội;
Sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ, Bộ
Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009
của Chính phủ như sau:
Điều 1. Bố trí cán bộ, công chức cấp xã
1. Số lượng cán bộ, công chức cấp được bố trí theo phân loại đơn vị
hành chính xã, phường, thị trấn như sau:
a) Đối với xã, phường, thị trấn loại 1: không quá 25 người;
1
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP 9 10 642