Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI CHÍNH BỘ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2010/TTLT-BTPBTC-BNV

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg
ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ
bồi dưỡng giám định tư pháp

Căn cứ Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp;
Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện như sau:
Điều 1. Hướng dẫn một số khái niệm quy định tại khoản 3, Điều 1;
khoản 2, khoản 3, Điều 2; khoản 5, Điều 3; khoản 2, Điều 4 của Quyết định
số 74/2009/QĐ-TTg
1. Người được cơ quan có thẩm quyền giao trách nhiệm có mặt trong
thời gian thực hiện khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi quy định tại
khoản 3, Điều 1 và khoản 2, Điều 4 của Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg là
điều tra viên, kiểm sát viên được Thủ trưởng cơ quan điều tra, Viện trưởng
Viện Kiểm sát các cấp phân công thực hiện nhiệm vụ điều tra, kiểm sát trong
quá trình khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi.
2. Việc giám định phức tạp quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quyết định
số 74/2009/QĐ-TTg là việc giám định có tình tiết rắc rối hoặc tình tiết khó, đòi
hỏi người thực hiện giám định phải là người có kiến thức chuyên môn, nghiệp
vụ cao ở lĩnh vực cần giám định.
3. Môi trường bị ô nhiễm quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quyết định số
74/2009/QĐ-TTg là môi trường có chỉ số vượt quá mức an toàn vệ sinh lao
động cho phép theo quy định của Bộ Y tế về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao
động và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 2 của Quyết định
số 74/2009/QĐ-TTg.
4. Môi trường bị ô nhiễm bởi các chất nguy hiểm đến sức khoẻ quy định
tại khoản 3 Điều 2 và môi trường có chất nguy hiểm khi giám định không mổ
tử thi, giám định mổ tử thi quy định tại khoản 5, Điều 3 của Quyết định số
74/2009/QĐ-TTg là môi trường có chất phóng xạ, acid, bazơ hoặc chất khác
gây nguy hại đến sức khoẻ của người thực hiện giám định theo quy định của
Bộ Y tế về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động.
5. Vùng đang có dịch bệnh nguy hiểm quy định tại khoản 3, Điều 2 và
khoản 5, Điều 3 của Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg là khu vực đang có dịch
bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, nguy hiểm thuộc nhóm A hoặc nhóm B

và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố dịch theo quy định của Luật
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
6. Trường hợp thời gian thực hiện một việc giám định không đủ 8 tiếng
thì số tiền bồi d...
BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI CHÍNH -
BỘ NỘI VỤ
Số: 09/2010/TTLT-BTP-
BTC-BNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2010
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg
ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ
bồi dưỡng giám định tư pháp
Căn cứ Quyết đnh số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp;
Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện như sau:
Điều 1. Hướng dẫn một số khái niệm quy định tại khoản 3, Điều 1;
khoản 2, khoản 3, Điều 2; khoản 5, Điều 3; khoản 2, Điều 4 của Quyết định
số 74/2009/QĐ-TTg
1. Người được quan thẩm quyền giao trách nhiệm mặt trong
thời gian thực hiện khám nghiệm tử thi, m tử thi, khai quật tử thi quy định tại
khoản 3, Điều 1 khoản 2, Điều 4 của Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg
điều tra viên, kiểm sát viên được Thủ trưởng quan điều tra, Viện trưởng
Viện Kiểm sát các cấp phân công thực hiện nhiệm vụ điều tra, kiểm sát trong
quá trình khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi.
2. Việc giám định phức tạp quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quyết định
số 74/2009/QĐ-TTg là việc giám định có tình tiết rắc rối hoặc tình tiết khó, đòi
hỏi người thực hiện giám định phải người kiến thức chuyên môn, nghiệp
vụ cao ở lĩnh vực cần giám định.
3. Môi trường bị ô nhiễm quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quyết đnh số
74/2009/QĐ-TTg i trường chỉ số vượt quá mức an toàn vệ sinh lao
động cho phép theo quy định của Bộ Y tế về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao
động không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 2 của Quyết định
số 74/2009/QĐ-TTg.
4. Môi trường bị ô nhiễm bởi các chất nguy hiểm đến sức khoẻ quy đnh
tại khoản 3 Điều 2 môi trường chất nguy hiểm khi giám định không mổ
tử thi, giám định mổ tử thi quy định tại khoản 5, Điều 3 của Quyết định số
74/2009/QĐ-TTg môi trường chất phóng xạ, acid, bazơ hoặc chất khác
gây nguy hại đến sức khoẻ của người thực hiện giám định theo quy định của
Bộ Y tế về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động.
5. Vùng đang dịch bệnh nguy hiểm quy đnh tại khoản 3, Điều 2
khoản 5, Điều 3 của Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg khu vực đang dịch
bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, nguy hiểm thuộc nhóm A hoặc nhóm B
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp - Trang 2
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp 9 10 559