Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư liên tịch số 052011TTLTBKHĐTBTC hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯBỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số: 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính
phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về trợ giúp
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý
thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh
nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là trợ giúp đào tạo); dự toán, quản lý, sử dụng và
quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho hoạt động đào tạo.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng được trợ giúp đào tạo: là các chủ doanh nghiệp và cán bộ
quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐCP; các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp.
2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm:

2.1- Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).
2.2- Các tổ chức, hiệp hội ở Trung ương được thành lập theo quy định của
pháp luật, liên quan đến doanh nghiệp: tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành
nghề (sau đây gọi tắt là các tổ chức hiệp hội).
2.3- Các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo: trường đại học, cao đẳng, trung
cấp chuyên nghiệp, các tổ chức dịch vụ có chức năng đào tạo hoạt động theo
quy định của pháp luật, có năng lực và điều kiện đáp ứng quy định tại Điều 8
Thông tư này (sau đây gọi tắt là cơ sở đào tạo).
Điều 3. Các hoạt động trợ giúp đào tạo
1. Điều tra, khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo; đánh giá tác động
và hiệu quả...
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-
BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC
Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2011
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hưng dn tr giúp đào to, bi dưng ngun nhân lc
cho các doanh nghip nh và va
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 m 2003 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị đnh số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính
phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hưng dn một số nội dung về trợ giúp
đào tạo, bi dưỡng ngun nn lực cho các doanh nghiệp nh vừa như sau:
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông liên tịch này hướng dẫn việc lập kế hoạch, tổ chức quản
thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh
nghiệp nhỏ vừa (gọi tắt trợ giúp đào tạo); dự toán, quản lý, sử dụng
quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho hoạt động đào tạo.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng được trợ giúp đào tạo: các chủ doanh nghiệp cán bộ
quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-
CP; các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp.
2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm:
Thông tư liên tịch số 052011TTLTBKHĐTBTC hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư liên tịch số 052011TTLTBKHĐTBTC hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thông tư liên tịch số 052011TTLTBKHĐTBTC hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và 9 10 528