Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư liên tịch số 112011TTLTBYTBNV hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ
Số: 11 /2011/TTLT-BYT-BNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức
ngạch kỹ thuật y học

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của
Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các
đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 26
tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 116/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực
lượng vũ trang và Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ,
công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2009 của
Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học;
Căn cứ Thông tư số 23/2009/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2009 của
Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y học;
Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương
đối với viên chức ngạch kỹ thuật y học, cụ thể như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc chuyển ngạch và xếp lương đối
với viên chức vào các ngạch viên chức kỹ thuật y học quy định tại Thông tư số
09/2009/TT-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Nội vụ ban hành chức
danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học (gọi tắt là Thông tư số
09/2009/TT-BNV) và Thông tư số 23/2009/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm
2009 của Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật
y học (gọi tắt là Thông tư số 23/2009/TT-BYT).
2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viên chức đang làm việc tại các
đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

2

Điều 2. Nguyên tắc chuyển ngạch
1. Việc chuyển ngạch phải căn cứ vào chức trách, vị trí công tác và
chuyên môn nghiệp vụ được giao của viên chức.
2. Viên chức được chuyển ngạch phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ
...
BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ
Số: 11 /2011/TTLT-BYT-BNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức
ngạch kỹ thuật y học
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của
Chính phủ v việc tuyển dụng, sử dụng và quản cán bộ, công chức trong các
đơn vị sự nghiệp của Nhà nước Nghị đnh số 121/2006/NĐ-CP ngày 26
tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 116/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của
Chính phủ v chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực
lượng vũ trang và Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ v chế độ tiềnơng đối với cán bộ,
công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Ngh đnh số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 m 2007 ca
Cnh ph quy đnh chức ng, nhim v, quyền hạn và cơ cu tchức ca BY tế;
Căn cứ Nghị đnh số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4m 2008 ca Cnh
phủ quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cấu t chc ca B Nội v;
Căn cứ Thông số 09/2009/TT-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2009 của
Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học;
Căn cứ Thông s 23/2009/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2009 của
Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y học;
Bộ Y tế B Nội v ớng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp ơng
đối với viên chức ngạch kỹ thuật y học, cụ thể như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc chuyển ngạch và xếp lương đối
với viên chức vào các ngạch viên chức kỹ thuật y học quy định tại Thông tư số
09/2009/TT-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Nội vụ ban hành chức
danh, số các ngạch viên chức kỹ thuật y học (gọi tắt Thông số
09/2009/TT-BNV) Thông số 23/2009/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm
2009 của Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn nghiệp v các ngạch viên chức kỹ thuật
y học (gọi tắt là Thông tư số 23/2009/TT-BYT).
2. Thông liên tịch này áp dụng đối với viên chức đang làm việc tại các
đơn vị sự nghiệp y tế công lập.
Thông tư liên tịch số 112011TTLTBYTBNV hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y - Trang 2
Thông tư liên tịch số 112011TTLTBYTBNV hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thông tư liên tịch số 112011TTLTBYTBNV hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y 9 10 252