Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư liên tịch số 132013TTLTBQPB

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ QUỐC PHÒNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
((((((((((((((((((
Số: 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
((((((((((((((((((((((((
Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số
175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011
của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện
một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007
của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ
thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1990; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ
quân sự năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa v ụ quân s ự n ăm
2005;
Căn cứ Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về
việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong
độ tuổi gọi nhập ngũ;
Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t ổ chức c ủa B ộ Giáo dục và Đào
tạo;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư
liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên t ịch số 175/2011/TTLT-BQPBGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của B ộ Quốc phòng v à B ộ Giáo d ục v à Đào t ạo
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm
2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ng ũ th ời bình đối
với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ (sau đây viết t ắt l à Thông t ư s ố
175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT).
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLTBQP-BGDĐT
1. Bổ sung Điểm đ vào Khoản 1 Điều 2 như sau:

“đ) Công dân đang học tập tại các trường quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c,
Điểm d Khoản 1 Điều này được tính từ ngày công dân đã làm xong thủ tục nhập học và
đang học tập tại trường. Trường hợp công dân nhận được Lệnh gọi nhập ngũ và Giấy
báo nhập học vào các trường trong cùng một thời điểm thì phải chấp hành Lệnh gọi
nhập ngũ và không thuộc đối tượng được xét tạm hoãn gọi nhập ngũ”.
2. Điểm a Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“a) Theo học các loại hình đào tạo khác ngoài quy định tại Khoản 1 Điề...
B QU C PHÒNG
B GIÁO D C VÀ ÀO T O Đ
((((((((((((((((((
S : 13/2013/TTLT-BQP-BGD T Đ
C NG HÒA H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c l p - T do - H nh phúcĐộ
((((((((((((((((((((((((
H N i, ng y 22 tháng 01 n m 2013à à ă
THÔNG T LIÊN T CHƯ
S a i, b sung m t s i u c a Thông t ln t ch s đổ đ ư
175/2011/TTLT-BQP-BGD T ng y 13 tháng 9 n m 2011 Đ à ă
c a B Qu c phòng v B Giáo d c v o t o h ng d n th c hi n à à Đà ướ
m t s i u c a Ngh nh s 38/2007/N -CP ng y 15 tháng 3 n m 2007 đ đị Đ à ă
c a Chính ph v vi c t m hoãn g i nh p ng v mi n g i nh p ng ũ à ũ
th i bình i v i công dân nam trong tu i g i nh p ng đố độ ũ
C n c Lu t Ngh a v quân s n m 1981; Lu t s a i, b sung m t s i u c aă ĩ ă đổ đ
Lu t Ngh a v quân s n m 1990; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngh a v ĩ ă đổ đ ĩ
quân s n m 1994; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngh a v quân s n m ă đổ đ ĩ ă
2005;
C n că Ngh nh s 38/2007/N -CP ng y 15 tháng 3 n m 2007 c a Chính ph v đị Đ à ă
vi c t m hoãn g i nh p ng v mi n g i nh p ng th i bình i v i công dân nam trong ũ à ũ đố
tu i g i nh p ng ;độ ũ
C n c Ngh nh s 104/2008/N -CP ng y 16 tháng 9 n m 2008 c a Chính phă đị Đ à ă
Quy nh ch c n ng, nhi m v , quy n h n v c c u t ch c c a B Qu c phòng;đị ă à ơ
C n c Ngh nh s 32/2008/N -CP ng y 19 tháng 3 n m 2008 c a Chính phă đị Đ à ă
Quy nh ch c n ng, nhi m v , quy n h n v c c u t ch c c a B đị ă à ơ Giáo d c v o à Đà
t o ;
B tr ư ng B Qu c phòng, B tr ư ng B Giáo d c v o t o ban h nh Thông t à Đà à ư
liên t ch s a i, b sung m t s i u c a Thông t liên t ch s 175/2011/TTLT-BQP- đổ đ ư
BGD T ng y 13 tháng 9 n m 2011 c a B Qu c phòng v B Giáo d c v o t oĐ à ă à à Đà
h ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 38/2007/N -CP ng y 15 tháng 3 n mướ đ đị Đ à ă
2007 c a Chính ph v vi c t m hoãn g i nh p ng v mi n g i nh p ng th i bình i ũ à ũ đố
v i công dân nam trong tu i g i nh p ng (sau ây vi t t t l Thông t s độ ũ đ ế à ư
175/2011/TTLT-BQP-BGD T).Đ
i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Thông t liên t ch s 175/2011/TTLT-Đ đ đ ư
BQP-BGD TĐ
1. B sung i m Đ đ v o Kho n 1 à Đi u 2 nh ư sau:
Thông tư liên tịch số 132013TTLTBQPB - Trang 2
Thông tư liên tịch số 132013TTLTBQPB - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thông tư liên tịch số 132013TTLTBQPB 9 10 436