Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Được đăng lên bởi aity
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI – BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

_____________________________

Số : 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê
và báo cáo tai nạn lao động
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh
lao động và Nghị định số 110/2002/NÐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày
20/01/1995 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Lao động-Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y
tế và Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2010 sửa đổi, bổ sung
Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo,
điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai
nạn lao động của các bên có liên quan ở trong nước và ở nước ngoài.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân
có sử dụng lao động (sau đây gọi tắt là cơ sở):
1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động hoạt động
trên lãnh thổ Việt Nam (trừ các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang);
2. Doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu tại các công trình ở nước
ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại các công trình đó;
3

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế có sử dụng
lao động hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập hoặc Thoả thuận quốc
tế mà cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ký kết có quy định khác.
Điều 3. Tai nạn lao động
1.Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức
năng nào của cơ thể người lao động hoặc gây tử vong, bao gồm:
a) Tai nạn lao ...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI – BỘ Y TẾ
_______________
Số : 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê
và báo cáo tai nạn lao động
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định s 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của B luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh
lao động Nghị định số 110/2002/NÐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 06/CP ngày
20/01/1995 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Lao động-Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y
tế Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2010 sửa đổi, bổ sung
Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ;
Bộ Lao động - Thương binh hội, Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo,
điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thng báo cáo tai
nạn lao động của các bên có liên quan ở trong nước và ở nước ngoài.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân
có sử dụng lao động (sau đây gọi tắt là cơ sở):
1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động hoạt động
trên lãnh thổ Việt Nam (trừ các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang);
2. Doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu tại các công trình nước
ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại các công trình đó;
3
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH - Người đăng: aity
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 9 10 190