Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
___________
Số 42/2011/TTBTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định chế độ quản lý tài chính
Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế
__________
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 195/2003/QĐ-TTg ngày 18/9/2003 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ
kinh tế;
Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại
giao phục vụ kinh tế như sau:

Điều 1: Phạm vi áp dụng
Thông tư này quy định việc quản lý tài chính của Quỹ hỗ trợ các hoạt động
ngoại giao phục vụ kinh tế (sau đây gọi tắt là Quỹ) được thành lập theo
Quyết định 195/2003/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng
Chính phủ.
Điều 2: Nguyên tắc hoạt động tài chính của Quỹ
1. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ có tư cách pháp nhân,
có tài khoản và con dấu riêng. Quỹ mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và
ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại các ngân hàng thương mại trong
nước để tiếp nhận và sử dụng đối với nguồn kính phí do ngân sách nhà
nước cấp, các khoản thu do cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đóng
góp.
2. Quỹ hỗ trợ đối với các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế do các cơ
quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện, hoặc do các cơ quan, đơn
vị trong nước thuộc Bộ Ngoại giao thực hiện nhằm hỗ trợ các cơ quan đại
diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế
(sau đây gọi chung là các cơ quan sử dụng Quỹ).
3. Quỹ chỉ được sử dụng để chi cho các hoạt động phục vụ yêu cầu mở

rộng và thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại, bảo vệ lợi ích của Nhà nước,
bảo hộ quyền và lợi ích kinh tế hợp pháp của các tổ chức, cá nhân Việt
Nam theo các nhiệm vụ và đề án ngoại giao phục vụ kinh tế được cấp có
thẩm quyền phê duyệt bố trí kinh phí; không sử dụng Quỹ để chi cho các
hoạt động nghiệp vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan
đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan, đơn vị trong nước thuộc
Bộ Ngoại giao.
Điều 3: Nguồn tài chính của Quỹ, bao gồm:
1. Kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp:
Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí ban đầu là mười sáu tỷ (16 tỷ) đồng Việt
Nam; kinh phí nhà nước cấp hàng ...
BỘ TÀI CHÍNH
___________
Số 42/2011/TT-
BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2011
THÔNG TƯ
Quy định chế độ quản lý tài chính
Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế
__________
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 195/2003/QĐ-TTg ngày 18/9/2003 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ
kinh tế;
Bộ Tài chính quy định chế độ quản i chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại
giao phục vụ kinh tế như sau:
Điều 1: Phạm vi áp dụng
Thông này quy định việc quản tài chính của Quỹ hỗ trợ các hoạt động
ngoại giao phục vụ kinh tế (sau đây gọi tắt Quỹ) được thành lập theo
Quyết định 195/2003/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng
Chính phủ.
Điều 2: Nguyên tắc hoạt động tài chính của Quỹ
1. Quỹ hoạt động không mục đích lợi nhuận. Quỹ cách pháp nhân,
tài khoản con dấu riêng. Quỹ mở tài khoản tiền đồng Việt Nam
ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại các ngân hàng thương mại trong
nước để tiếp nhận sử dụng đối với nguồn kính phí do ngân sách nhà
nước cấp, các khoản thu do nhân, tổ chức trong ngoài nước đóng
góp.
2. Quỹ hỗ trợ đối với các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế do các
quan đại diện Việt Nam nước ngoài thực hiện, hoặc do các quan, đơn
vị trong ớc thuộc Bộ Ngoại giao thực hiện nhằm hỗ trợ các quan đại
diện Việt Nam nước ngoài triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế
(sau đây gọi chung là các cơ quan sử dụng Quỹ).
3. Quỹ chỉ được sử dụng để chi cho các hoạt động phục vụ yêu cầu mở
THÔNG TƯ Quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THÔNG TƯ Quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế 9 10 341