Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2014/NĐCP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
------Số: 24/2014/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2014/NĐCP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
BÁN HÀNG ĐA CẤP
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản
lý hoạt động bán hàng đa cấp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh,
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của
Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt
động bán hàng đa cấp.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều liên quan đến hoạt
động bán hàng đa cấp và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp quy định tại Nghị định số
42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán
hàng đa cấp (sau đây gọi là Nghị định số 42/2014/NĐ-CP).
2. Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng
đa cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Sở Công
Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bán hàng đa
cấp.
Điều 2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-01
của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản in Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
hoặc bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư.
3. Tài liệu chứng minh vốn pháp định bao gồm một trong các tài liệu sau: xác nhận của tổ
chức tín dụng về số tiền trong tài khoản của doanh nghiệp, kết quả kiểm toán của tổ chức
kiểm toán độc lập về hiện trạng tài sản của doanh nghiệp, chứng thư định giá đối với tài
sản bằng hiện vật của tổ chức định giá hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, báo cáo tài
chính của doanh nghiệp tính đến thời điểm nộp hồ sơ hoặc các tài liệu tương đương khác.
4. Danh sách và bản sao được chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ (chứng minh
nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân có quốc ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 24/2014/TT-BCT
Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014
THÔNG
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2014/NĐ-
CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ V QUẢN HOẠT ĐỘNG
BÁN HÀNG ĐA CẤP
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính ph về việc
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu t chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính ph về quản
hoạt động bán hàng đa cấp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản cạnh tranh,
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông quy định chi tiết thi hành một s điều của
Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt
động bán hàng đa cấp.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
1. Thông y quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều liên quan đến hoạt
động bán hàng đa cấp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp quy định tại Nghị định s
42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản hoạt động bán
hàng đa cấp (sau đây gọi Nghị định số 42/2014/NĐ-CP).
2. Thông y áp dụng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng
đa cấp, quan cấp Giấy chứng nhận đăng hoạt động bán hàng đa cấp, Sở Công
Thương các quan, tổ chức, nhân khác liên quan đến hoạt động bán hàng đa
cấp.
Điều 2. Hồ đ nghị cấp Giấy chứng nhận đăng hoạt động bán hàng đa cấp
Hồ đề ngh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm:
1. Đơn đề ngh cấp Giấy chứng nhận đăng hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-01
của Phụ lục ban hành kèm theo Thông này.
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2014/NĐCP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2014/NĐCP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2014/NĐCP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 9 10 740