Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 30 /2010/TT-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2009 của
Chính phủ, quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề;
Căn cứ Quyết định 09/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất
lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010”;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng
viên dạy nghề như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, bao gồm
các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực nghề nghiệp.
2. Thông tư này áp dụng đối với giáo viên, giảng viên dạy nghề tại các
trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và các cơ
sở khác có tham gia hoạt động dạy nghề.
Thông tư này không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên dạy các môn
chung, các môn văn hoá tại các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề.
Điều 2. Mục đích ban hành chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề
1. Làm cơ sở để xây dựng mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, bồi
dưỡng nhằm nâng cao chất lượng giáo viên, giảng viên dạy nghề.

2
2. Giúp giáo viên, giảng viên dạy nghề tự đánh giá phẩm chất chính trị,
đạo đức lối sống, năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn
luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
3. Làm cơ sở để đánh giá giáo viên, giảng viên dạy nghề hàng năm
phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ này.
4. Làm cơ sở để xây dựng chế độ, chính sách đối với giáo viên, giảng
viên dạy nghề.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề” là hệ thống các yêu cầu cơ
bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực nghề nghiệp mà giáo
viên, giảng viên dạy nghề cần đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu dạy nghề.
2. “Tiêu chí” là một lĩnh vự...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
Số: 30 /2010/TT-BLĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2010
THÔNG TƯ
Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 m 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị đnh số 70/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2009 của
Chính phủ, quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề;
Căn cứ Quyết định 09/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất
lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010”;
Bộ Lao động - Thương binh vàhội quy định chuẩn giáo viên, giảng
viên dạy nghề như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, bao gồm
các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực nghề nghiệp.
2. Thôngy áp dụng đối với giáo viên, giảng viên dạy nghề tại các
trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề các
sở khác có tham gia hoạt động dạy nghề.
Thông tư này không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên dạy các môn
chung, các môn văn hoá tại các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề.
Điều 2. Mục đích ban hành chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề
1. Làm sở để xây dựng mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, bồi
dưỡng nhằm nâng cao chất lượng giáo viên, giảng viên dạy nghề.
THÔNG TƯ Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
THÔNG TƯ Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề 9 10 123