Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Được đăng lên bởi hoaian200293
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 127 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 26/2015/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2015
THÔNG TƯ

Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết,
đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của
Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến
lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ
Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về đề
án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản,

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐCP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ
môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế
hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP).
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động
liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
(sau đây gọi tắt là đề án chi tiết) và việc lập, đăng ký đề án bảo vệ môi trường
đơn giản (sau đây gọi tắt là đề án đơn giản).

Chương II
LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ THỰC HIỆN

ĐỀ ÁN CHI TIẾT

Điều 3. Đối tượng phải lập đề án chi tiết

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi tắt là cơ sở) đã đi vào hoạt
động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối
tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1
Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a
ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 4. Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết

1. Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu
quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Bảy (07) bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành
kèm theo Thông tư này.
3. Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.
Điều 5. Tham vấn ý kiến về đề án chi tiết

1. Trong giai đoạn lập đề án chi tiết, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi văn b...
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 26/2015/TT-BTNMT
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2015
THÔNG TƯ
Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết,
đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định s 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của
Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến
lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ
Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về đề
án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản,
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết Khoản 3 Điều 22 Nghị định s18/2015/NĐ-
CP ngày 14 tháng 02 m 2015 của Chính phủ quy định v quy hoạch bảo v
môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế
hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông y áp dụng đối vớic quan, tổ chức, nhân hoạt động
liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt đề án bảo v môi trường chi tiết
(sau đây gọi tắt đ án chi tiết) việc lập, đăng ký đề án bảo v môi trường
đơn giản (sau đây gọi tắt là đề án đơn giản).
Thông tư quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Người đăng: hoaian200293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thông tư quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản 9 10 705