Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG–THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 19 /2010/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2010

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TƯ
Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định
chất lượng trung tâm dạy nghề
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ,
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/08/2009 của Chính phủ quy
định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống tiêu chí, tiêu
chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất
lượng trung tâm dạy nghề.
2. Hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn này được áp dụng để kiểm định chất lượng
các trung tâm dạy nghề công lập, trung tâm dạy nghề tư thục, trung tâm dạy
nghề có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là trung tâm dạy nghề).
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tiêu chí kiểm định là các nội dung, yêu cầu mà trung tâm dạy nghề phải
đáp ứng để hoàn thành mục tiêu dạy nghề của trung tâm dạy nghề. Mỗi tiêu chí
kiểm định có các tiêu chuẩn kiểm định.

1

2. Tiêu chuẩn kiểm định là mức độ yêu cầu và điều kiện cần thực hiện ở
một thành phần của tiêu chí kiểm định. Mỗi tiêu chuẩn kiểm định có các chỉ số.
3. Chỉ số là mức độ yêu cầu và điều kiện về một khía cạnh cụ thể của tiêu chuẩn
kiểm định.
4. Điểm chuẩn là tổng điểm tối đa quy định cho mỗi tiêu chí kiểm định.
5. Điểm đánh giá là điểm đạt được của từng chỉ số, từng tiêu chuẩn và từng
tiêu chí.
Điều 3. Mục tiêu sử dụng hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất
lượng trung tâm dạy nghề
Hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề được
sử dụng để:
1. Các trung tâm dạy nghề tự kiểm định, đánh giá và hoàn thiện các điều kiện
đảm bảo chất lượng, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy nghề của trung
tâm dạy nghề.
2. Cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề thực hiện việc kiểm định, công
nhận hoặc không công nhận các trung tâm dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định
chất lượng theo quy định; công bố công khai kết quả kiểm định cho người học
nghề và xã hội biết.
Điều 4. Các tiêu chí kiểm định, điểm chuẩn và điểm đánh giá
1. Các tiêu chí kiểm định và điểm chuẩn:
a) Tiêu chí 1 mục tiêu và nhiệm vụ

06 điểm

b) Tiêu ...
BỘ LAO ĐỘNG–THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
Số: 19 /2010/TT-BLĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2010
THÔNG TƯ
Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định
chất lượng trung tâm dạy nghề
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ,
quy định chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị đnh số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/08/2009 của Chính phủ quy
định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề.
Bộ Lao động - Thương binh hội quy định hệ thống tiêu chí, tiêu
chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất
lượng trung tâm dạy nghề.
2. Hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn này được áp dụng đkiểm đnh chất lượng
các trung tâm dạy nghề công lp, trung tâm dạy nghề thục, trung tâm dạy
nghề có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là trung tâm dạy nghề).
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tiêu chí kiểm định là các nội dung, yêu cu trung tâm dạy nghề phải
đáp ng để hoàn thành mục tiêu dạy nghề của trung tâm dạy nghề. Mỗi tiêu chí
kiểm định có các tiêu chuẩn kiểm định.
1
THÔNG TƯ Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
THÔNG TƯ Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề 9 10 120