Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư Quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ lao động - thương binh
và xã hội

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/2010/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2010

Thông tư
Quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện
gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian
thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19
tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của
Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng
theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội.
Sau khi có ý kiến của một số Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực
hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử
dụng vốn nhà nước theo quy định tại Luật Đấu thầu như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Thông tư này quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước
thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian, làm cơ
sở để xác định giá trị hợp đồng tư vấn thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước theo
quy định tại Luật Đấu thầu.
Điều 2. Tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước
1. Tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước theo quy định tại Điều
1 Thông tư này được quy định như sau:
1

a) Mức 1: Không quá 25.000.000 đồng/người/tháng đối với chuyên gia tư
vấn trong nước có trình độ từ đại học trở lên đúng chuyên ngành tư vấn, có kinh
nghiệm trong chuyên ngành tư vấn trên 15 năm;
b) Mức 2: Không quá 20.000.000 đồng/người/tháng đối với chuyên gia tư
vấn trong nước có trình độ từ đại học trở lên đúng chuyên ngành tư vấn, có kinh
nghiệm trong chuyên ngành tư vấn trên 10 năm đến 15 năm;
c) Mức 3: Không quá 10.000.000 đồng/người/tháng đối với chuyên gia tư
vấn trong nước có trình độ từ đại học trở lên đúng chuyên ngành tư vấn, có kinh
nghiệm trong chuyên ngành tư vấn trên 5 năm đến 10 năm;
d) Mức 4: Không quá 5.000.000 đồng/người/tháng đối với chuyên gia tư
vấn trong nước có trình độ từ đại học trở lên đúng chuyên ngành tư vấn, có kinh
nghiệm trong chuyên ngành tư vấn từ 3 năm đến 5 năm.
2. Trường hợp đặc biệt, dự án cần chuyên gia tư vấn trong nước có chuyên
môn cao, ngành nghề đặc biệt, đặ...
Bộ lao động - thương binh
và xã hội
Số: 18/2010/TT-BLĐTBXH
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2010
Thông tư
Quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện
gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian
thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng bản ngày 19
tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của
Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng
theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội.
Sau khi có ý kiến của một số Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động – Thương
binh hội quy định tiền lương đối với chuyên gia vấn trong nước thực
hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử
dụng vốn nhà nước theo quy định tại Luật Đấu thầu như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Thông này quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước
thực hiện gói thầu vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian, làm
sở để xác định giá trị hợp đồng vấn thuộc d án s dụng vốn nhà nước theo
quy định tại Luật Đấu thầu.
Điều 2. Tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước
1. Tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước theo quy định tại Điều
1 Thông tư này được quy định như sau:
1
Thông tư Quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước - Trang 2
Thông tư Quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thông tư Quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước 9 10 776