Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, CÔNG NHẬN LOẠI TRỪ BỆNH PHONG Ở QUY MÔ CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/TT-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2013

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, CÔNG NHẬN LOẠI TRỪ BỆNH
PHONG Ở QUY MÔ CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định Tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại
trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và cấp huyện.
Điều 1. Tiêu chí loại trừ bệnh phong
1. Tiêu chí loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung
là cấp tỉnh):
Đạt số điểm theo kết quả kiểm tra từ đủ 241 điểm trở lên theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành
kèm theo Thông tư này và đủ các tiêu chí sau đây:
a) Tiêu chí 1: Trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm kiểm tra có tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới
0,2/10.000 dân.
b) Tiêu chí 2: Tại thời điểm kiểm tra, tỷ lệ phát hiện người bệnh phong mới dưới 1/100.000 dân.
c) Tiêu chí 3: Tại thời điểm kiểm tra, tỷ lệ người bệnh phong mới được phát hiện có mức độ
khuyết tật nặng dưới 15%.
d) Tiêu chí 4: Kiểm tra ngẫu nhiên 20% cán bộ xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã), bao gồm
cán bộ Ðảng, chính quyền, cán bộ đoàn thể của xã, cán bộ y tế và học sinh trung học cơ sở tại xã
đạt 100% số người được kiểm tra đều trả lời đúng các câu hỏi cơ bản trong nội dung tuyên
truyền về bệnh phong.
2. Tiêu chí loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi
chung là cấp huyện):

Đạt số điểm theo kết quả kiểm tra từ đủ 251 điểm trở lên theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành
kèm theo Thông tư này và đủ các tiêu chí sau đây:
a) Tiêu chí 1: Trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm kiểm tra có tỷ lệ lưu hành bệnh phong
dưới 0,2/10.000 dân.
b) Tiêu chí 2: 100% người bệnh phong khuyết tật được chăm sóc khuyết tật và phục hồi chức
năng.
c) Tiêu chí 3: 100% người bệnh phong được hòa nhập cộng đồng và không có sự phân biệt đối
xử, kỳ thị người bệnh phong.
d) Tiêu chí 4: 100% người bệnh phong nghèo có khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng có
nhà ở.
Điều 2. Nguyên tắc áp dụng tiêu chí
1. Tiêu chí loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh được áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương chưa được công nhận loại trừ bệnh phong theo quy định tại Quyết định số
264/2002/QĐ-BYT ngày 29 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việ...
BỘ Y TẾ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 17/2013/TT-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2013
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, CÔNG NHẬN LOẠI TRỪ BỆNH
PHONG Ở QUY MÔ CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định Tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại
trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và cấp huyện.
Điều 1. Tiêu chí loại trừ bệnh phong
1. Tiêu chí loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung
là cấp tỉnh):
Đạt số điểm theo kết quả kiểm tra từ đủ 241 điểm trở lên theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành
kèm theo Thông tư này và đủ các tiêu chí sau đây:
a) Tiêu chí 1: Trong 03 m liên tc tính đến thi điểm kiểm tra tỷ l lưu hành bnh phong dưới
0,2/10.000 dân.
b) Tiêu chí 2: Tại thời điểm kiểm tra, tỷ lệ phát hiện người bệnh phong mới dưới 1/100.000 dân.
c) Tiêu chí 3: Tại thời điểm kiểm tra, tỷ lệ người bệnh phong mới được phát hiện có mức độ
khuyết tật nặng dưới 15%.
d) Tiêu chí 4: Kiểm tra ngẫu nhiên 20% cán bộ xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã), bao gồm
cán bộ Ðảng, chính quyền, cán bộ đoàn thể của xã, cán bộ y tế và học sinh trung học cơ sở tại xã
đạt 100% số người được kiểm tra đều trả lời đúng các câu hỏi cơ bản trong nội dung tuyên
truyền về bệnh phong.
2. Tiêu chí loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi
chung là cấp huyện):
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, CÔNG NHẬN LOẠI TRỪ BỆNH PHONG Ở QUY MÔ CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, CÔNG NHẬN LOẠI TRỪ BỆNH PHONG Ở QUY MÔ CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, CÔNG NHẬN LOẠI TRỪ BỆNH PHONG Ở QUY MÔ CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN 9 10 975