Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ XÃ HỘI
Số: 34 /2010/TT-BLĐTBXH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan
ngang Bộ; Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ qui
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ
về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự
nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn
2010-2020;
Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT- BNV ngày 25/8/2010 của Bộ Nội vụ
ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ tại công văn số 2912/BNVCCVC ngày 25/8/2010 về việc thẩm định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên
chức công tác xã hội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội như sau:
Điều 1. Một số qui định chung
1. Đối tượng áp dụng và phạm vi áp dụng
Thông tư này quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác
xã hội làm việc trong các loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: Cơ sở
bảo trợ xã hội, Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội, Trung tâm điều
dưỡng người có công, nhà xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em và cơ sở trợ giúp khác có
liên quan đến cung cấp dịch vụ công tác xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở trợ
giúp xã hội công lập).
2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội là căn cứ để
thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức công tác xã hội
làm việc trong các cơ sở trợ giúp xã hội công lập.
3. Đối tượng phục vụ của viên chức công tác xã hội gồm: Người cao tuổi,
người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh

2

đặc biệt; đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp quy định tại Khoản 2 Điều 5
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy
định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã
hội; người nghiện ma tuý, người bán dâm; đối tượng khác có nhu cầu...
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 34 /2010/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2010
THÔNG TƯ
Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ
quy định chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của Bộ, quan
ngang Bộ; Nghị định s 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ qui
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ
về việc tuyển dụng, s dụng và quản cán bộ, công chức trong các đơn vị sự
nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;
n cứ Quyết định s 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác hội giai đoạn
2010-2020;
Căn cứ Thông số 08/2010/TT- BNV ngày 25/8/2010 của Bộ Nội vụ
ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội;
Sau khi thống nhất ý kiến với B Nội vụ tại công văn số 2912/BNV-
CCVC ngày 25/8/2010 về việc thẩm đnh tiêu chuẩn nghiệp v các ngạch viên
chức công tác xã hội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội như sau:
Điều 1. Một số qui định chung
1. Đối tượng áp dụng và phạm vi áp dụng
Thông tư này quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác
hội làm việc trong các loại hình đơn vị s nghiệp công lập, bao gồm: sở
bảo trợ xã hội, Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội, Trung tâm điều
dưỡng người có công, nhà xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em và cơ sở trợ giúp khác có
liên quan đến cung cấp dịch vcông tác hội (sau đây gọi chung strợ
giúp xã hội công lập).
2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội là căn cứ để
thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức công tác hội
làm việc trong các cơ sở trợ giúp xã hội công lập.
3. Đối tượng phục vụ của viên chức công tác xã hội gồm: Người cao tuổi,
người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS, người nghèo, trẻ em hoàn cảnh
THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội 9 10 772