Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2012/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012

THÔNG TƯ
Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
_______________
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Bộ luật về các tiêu chuẩn và khuyến nghị quốc tế đối với hoạt
động điều tra tai nạn hoặc sự cố hàng hải, năm 2008 của Tổ chức Hàng hải
Quốc tế (IMO).
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Vụ trưởng Vụ
An toàn giao thông,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về báo
cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
đến báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải trong các trường hợp sau đây:
1. Tai nạn hàng hải liên quan đến tàu biển Việt Nam.
2. Tai nạn hàng hải liên quan đến tàu biển nước ngoài khi hoạt động
tại:
a) Vùng nước cảng biển, vùng nội thủy và lãnh hải của Việt Nam;
b) Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong trường hợp tai nạn đó
có liên quan đến tàu thuyền Việt Nam, các công trình, thiết bị ngoài khơi hoặc
gây ra ô nhiễm môi trường.
3. Tai nạn xảy ra đối với tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thuỷ nội địa,
thuỷ phi cơ gây ảnh hưởng đến an toàn, an ninh và ô nhiễm môi trường tại các
vùng nước cảng biển Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1

1. Tai nạn hàng hải là tai nạn do đâm va hoặc các sự cố liên quan đến
tàu biển gây hậu quả chết người, mất tích, bị thương, thiệt hại đối với hàng
hóa, hành lý, tài sản trên tàu biển, cảng biển và công trình, thiết bị khác, làm
cho tàu biển bị hư hỏng, chìm đắm, phá hủy, cháy, mắc cạn hoặc gây ô nhiễm
môi trường.
2. Tàu thuyền bao gồm tàu biển, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thủy
nội địa, thủy phi cơ và các phương tiện thủy khác.
3. Sự cố hàng hải là sự việc xảy ra liên quan trực tiếp đến hoạt động
của tàu biển mà gây nguy hiểm, hoặc nếu không được khắc phục, sẽ gây nguy
hiểm cho an toàn của tàu, con người hoặc môi trường.
4. Các bên liên quan là tổ chức hoặc cá nhân có lợi ích hợp pháp liên
quan đến kết quả điều tra tai nạn hàng hải.
Điều 4. Phân loại mức độ tai nạn hàng...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012
THÔNG TƯ
Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của
Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Bộ luật về các tiêu chuẩn khuyến nghị quốc tế đối với hoạt
động điều tra tai nạn hoặc sự cố hàng hải, năm 2008 của Tổ chức Hàng hải
Quốc tế (IMO).
 !"#$$%&'(" 
)*"$*+,
- -$*+(.#$/"+012(/3*
3*("$1$4"#$5
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
+"2012(/3*3*("$1$4"#$5
Điều 2. Đối tượng áp dụng
+"2367$(8$901,:;,3<=>$?01
@/3*3*("$1$4"#$*3AB6C1<2
5$4"#$>$?01@"1/$D$%&'5
5$4"#$>$?01@"1/$D8*"$E$*4-
4$
FG8#/$D,(G-$2(">H#$$%&'I
/FGJ012E$@$%&'*AB6$4=
=>$?01@"112$%&',3+K,$@/*"$E9$*J
<2+$L''+$A5
M5$4N#2$(8$"1+(,"13,69$%1O-$,
1O6$9<2# @*",$("+$L''+$A4$3
(G8#/$D$%&'5
Điều 3. Giải thích từ ngữ
*+"2,3PQ78$<2B$D1C1
THÔNG TƯ Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
THÔNG TƯ Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải 9 10 445