Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Quy định về Báo cáo viên pháp luật

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ TƯ PHÁP
Số: 18 /2010/ TT – BTP

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định về Báo cáo viên pháp luật

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan
ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính
phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư
pháp;
Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003
của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
của cán bộ và nhân dân;
Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật như sau:
Điều 1. Báo cáo viên pháp luật
Báo cáo viên pháp luật là những người được cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền quy định tại Thông tư này ra quyết định công nhận để thực hiện nhiệm vụ
phổ biến pháp luật.
Báo cáo viên pháp luật gồm:
1. Báo cáo viên pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề
nghiệp ở Trung ương (sau đây gọi là Báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương).
2. Báo cáo viên pháp luật của các cơ quan Nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề

2

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (sau đây gọi là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh).
3. Báo cáo viên pháp luật của các cơ quan Nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các quận, huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Báo cáo viên pháp luật cấp huyện).
Điều 2. Tiêu chuẩn của Báo cáo viên pháp luật
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
2. Có lập trường chính trị vững vàng, đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật.
3. Được cơ quan, tổ chức nơi công tác giới thiệu.
4. Có trình độ Cử nhân luật đối với Báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương và
cấp tỉnh; có trình độ trung cấp luật trở lên đối với Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.
Trường hợp cá nhân không có bằng đại học Luật, nhưng có bằng đại học khác
thì cần có thời ...
BỘ TƯ PHÁP
Số: 18 /2010/ TT – BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010
THÔNG TƯ
Quy định về Báo cáo viên pháp luật
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ, quan
ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 m 2008 của Chính
phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
pháp;
Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003
của Ban thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
của cán bộ và nhân dân;
Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật như sau:
Điều 1. Báo cáo viên pháp luật
Báo cáo viên pháp luật những người được quan Nhà nước thẩm
quyền quy định tại Thông này ra quyết định công nhận đ thực hiện nhiệm vụ
phổ biến pháp luật.
Báo cáo viên pháp luật gồm:
1. Báo cáo viên pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức chính trị -
hội, tổ chức chính tr- hội - nghề nghiệp, tổ chức hội, tổ chức hội - nghề
nghiệp ở Trung ương (sau đây g]i là Báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương).
2. Báo cáo viên pháp luật của c quan Nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các tổ chức chính trị - hội, tổ chức chính trị - hội - nghề
THÔNG TƯ Quy định về Báo cáo viên pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Quy định về Báo cáo viên pháp luật - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THÔNG TƯ Quy định về Báo cáo viên pháp luật 9 10 369