Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_______________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________

Số: 54/2011/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông
vận tải;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo
hàng hải như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành báo hiệu hàng
hải và thông báo hàng hải trong vùng nước cảng biển, luồng hàng hải và vùng biển
Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, tàu thuyền Việt Nam và nước
ngoài hoạt động trong vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. Tàu thuyền bao gồm tàu biển, tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương
tiện thủy nội địa và thủy phi cơ.
2. Báo hiệu hàng hải là thiết bị hoặc công trình, tàu thuyền dùng làm báo
hiệu hàng hải được thiết lập và vận hành trên mặt nước hoặc trên đất liền để chỉ dẫn
cho người đi biển định hướng, xác định vị trí của tàu thuyền, bảo đảm an toàn, hiệu
quả.
1

3. Thông báo hàng hải là thông báo cung cấp thông tin cho người đi biển và
tổ chức, cá nhân liên quan nhằm mục đích bảo đảm an toàn hàng hải bằng hình
thức văn bản hoặc bằng phương thức dữ liệu điện tử.
Chương II
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH
BÁO HIỆU HÀNG HẢI
Mục 1
Đầu tư xây dựng báo hiệu hàng hải
Điều 4. Nguyên tắc đầu tư xây dựng báo hiệu hàng hải
1. Việc đầu tư xây dựng báo hiệu hàng hải phải phù hợp với quy hoạch phát
triển hệ thống báo hiệu hàng hải được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt,
các quy định của Thông tư này và pháp luật về đầu tư, xây dựng.
2. Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng
báo hiệu hàng hải theo quy hoạch được phê duyệt.
Điều 5. Quy hoạch phát triển hệ thống báo hiệu hàng hải
1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống
báo hiệu hàng hải.
2. Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Tổng công ty Bảo đảm
an toàn hàng hải và các tổ chức có liên quan xây dựng quy hoạch phát triển hệ
thống báo hiệu hàng hải trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt và ...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_______________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________
Số: 54/2011/TT-BGTVT
Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011
THÔNG TƯ
Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông
vận tải;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo
hàng hải như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành báo hiệu hàng
hải thông báo hàng hải trong vùng nước cảng biển, luồng hàng hải vùng biển
Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, tàu thuyền Việt Nam và nước
ngoài hoạt động trong vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. u thuyền bao gồm tàu biển, tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương
tiện thủy nội địa và thủy phi cơ.
2. Báo hiệu hàng hải thiết bị hoặc công trình, tàu thuyền dùng làm báo
hiệu hàng hải được thiết lập và vận hành trên mặt nước hoặc trên đất liền để chỉ dẫn
cho người đi biển định hướng, xác định vị trí của tàu thuyền, bảo đảm an toàn, hiệu
quả.
1
THÔNG TƯ Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
THÔNG TƯ Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải 9 10 669