Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 29/2010/TT-BGTVT
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định về phòng, chống
và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 20 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh
sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8
năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng chống lụt, bão đã được sửa
đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận
tải;
Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ Quy định
về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống
lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các
Bộ, ngành và địa phương;
Căn cứ Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng
5 năm 2002 về Phòng, chống lụt bão;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống và khắc phục hậu
quả lụt, bão trong ngành Hàng hải như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong
ngành Hàng hải.
2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt
động trong lĩnh vực hàng hải tại Việt Nam liên quan đến phòng, chống và khắc phục
hậu quả lụt, bão trong ngành Hàng hải.
1

Điều 2. Áp dụng pháp luật
Phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải phải thực hiện
theo quy định của Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan.
Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
thành viên có quy định khác với quy định của Thông tư này thì áp dụng quy định của
điều ước quốc tế đó.
Điều 3. Giải thích từ ngư
1. Lụt, bão trong Thông tư này bao gồm: ngập lụt, nước biển dâng, bão, áp thấp
nhiệt đới, lốc, sạt lở đất do lụt, bão đe dọa hoặc gây tác hại đối với người, máy móc
thiết bị, kết cấu hạ tầng cảng biển, tàu thuyền và các tài sản khác.
2. Ba...

 !"##$

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2010
%
&'()*"#+,#-"./#0".
+12#3#4#'5'647/89 7: ".".1"##1".#6;

 !"#$%&"'(
)%*)+,-,./0#%1"12)%*
34!56,.63"3578!)%*)+,-,./0#$%9
"(
 :5:39& ;)#&%"&8!<
*8=#5:>"3578!)%*)+-,./05/5?@34!
56,.63#$%9"(
 :5:3'9 ;)#%$"98!<*8
=#5:,"2-,=#7A2BC68!!0D2
(
 :5:3$ ;)#E8!<*8F#5:
276,"2-,=#7A2B>*@*8!!G5A0*+,
-,./0H?B,!G#*+,-,./02I"J>"A%
,25:!*?B(
F#>5:3&1F;8!8?K<*8#%
'"27)+,-./0(
H?L!0D2=#5:27*+,2JM*-
=-,./0H0?3!
#<=".
&>?@>
;,'ABC#!D+;);,'#E"#/)0;7<F".G4".
ND?#=#5:27*+,2JM*-=-,./0H0
N
N D?#%*O-52K6,%PH0?K2?K00A
5H0Q2RA !"S=!5>*+,2JM*-
=-,./0H0N
1
THÔNG TƯ Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
THÔNG TƯ Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải 9 10 503