Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư quy định về Quy tắc ứng xử của công nhân viên chức

Được đăng lên bởi nguyenanhtchc-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2014/TT-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

THÔNG TƯ
Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức,
viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

Căn cứ Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm
2008;
Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 09 tháng
12 năm 2005;
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11
năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về Quy tắc ứng xử của
công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định nội dung Quy tắc ứng xử của công chức, viên
chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế và trách nhiệm tổ chức thực
hiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:
1. Công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở y tế
trong toàn quốc (sau đây gọi chung là công chức, viên chức y tế).
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện Quy tắc ứng
xử của công chức, viên chức y tế.
Chương II
1

NỘI DUNG QUY TẮC ỨNG XỬ
Điều 3. Ứng xử của công chức, viên chức y tế khi thi hành công vụ,
nhiệm vụ được giao
1. Những việc phải làm:
a) Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về nghĩa vụ của công
chức, viên chức;
b) Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của người
thầy thuốc theo quan điểm cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;
c) Có ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện đúng quy trình chuyên môn,
nghiệp vụ, nội quy, quy chế làm việc của ngành, của đơn vị;
d) Học tập thường xuyên nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp
vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử;
đ) Phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao; chủ động, chịu trách
nhiệm trong công việc;
e) Đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của đơn vị nhằm bảo đảm
thực hiện công vụ, nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả;
g) Giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo và đồng nghiệp;
h) Mặc trang phục, đeo thẻ công chức, viên chức đúng quy định; đeo phù
hiệu của các lĩnh vực đã được pháp luật quy định (nếu có).
2. Những việc không được làm:
a) Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công v...
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07/2014/TT-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014
THÔNG TƯ
Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức,
viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế
Căn cứ Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm
2008;
Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 09 tháng
12 năm 2005;
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11
năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của Bộ
Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế;
Bộ trưởng B Y tế ban hành Thông tư quy định về Quy tắc ng xử của
công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định nội dung Quy tắc ng xử của công chức, viên
chức, người lao động làm việc tại các sở y tế và trách nhiệm t chức thực
hiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:
1. Công chức, viên chức người lao động làm việc tại các sở y tế
trong toàn quốc (sau đây gọi chung là công chức, viên chức y tế).
2. quan, tổ chức, nhân liên quan đến việc thực hiện Quy tắc ứng
xử của công chức, viên chức y tế.
Chương II
1
Thông tư quy định về Quy tắc ứng xử của công nhân viên chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư quy định về Quy tắc ứng xử của công nhân viên chức - Người đăng: nguyenanhtchc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thông tư quy định về Quy tắc ứng xử của công nhân viên chức 9 10 73