Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29/2010/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định về Tiêu chuẩn chức danh
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức;
Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của
Chính phủ quy định những người là công chức;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định
số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số
điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,
cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUY ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp
tỉnh).
2. Thông tư này áp dụng đối với người được xem xét bổ nhiệm Giám
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện
thủ tục bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Áp dụng tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và
Môi trường
1. Các tiêu chuẩn này áp dụng để bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường.
2. Tiêu chuẩn này làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và quy
hoạch cán bộ Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. Tiêu chuẩn này làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc
giám sát, kiểm tra công tác bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Điều 3. Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
1. Phẩm chất
a) Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; kiên định mục
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
b) Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng và kiên
quyết đấu tranh chống tham nhũng; trung...
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 29/2010/TT-BTNMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010
THÔNG TƯ
Quy định về Tiêu chuẩn chức danh
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức;
Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của
Chính phủ quy định những người là công chức;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng quản công chức Nghị định
số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một s
điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Nghị định s 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ,
cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định s 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của
Chính phủ quy định tổ chức các quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUY ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông này quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên
Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung cấp
tỉnh).
2. Thông này áp dụng đối với người được xem t bổ nhiệm Giám
đốc Sở i nguyên i trường; các quan, tổ chức, nn thực hiện
th tục bổ nhiệm Gm đc Sở Tài ngun và i trường.
THÔNG TƯ Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Trang 2
THÔNG TƯ Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
THÔNG TƯ Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 9 10 646