Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 07/2010/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng
thư điện tử và trang thông tin điện tử
của các cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan
ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của
Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà
nước;
Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của
Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử
trên Internet;
Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 3 tháng 12 năm 2008 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt
động của cơ quan nhà nước;
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện
tử và trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về tổ chức hoạt động và sử dụng thư điện tử
(e-mail) và trang thông tin điện tử (website) của các cơ sở giáo dục đại học.
1

2. Văn bản này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan, cơ
sở giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm đại học, học
viện, các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu khoa học được giao
nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong văn bản này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Trang thông tin điện tử (website) là nơi cung cấp, trao đổi thông tin
công khai trên mạng Internet. Website có thể bao gồm nhiều trang thông tin
(trang web), trong đó có Trang đầu hay Trang nhất (Home page) là trang hiển
thị ra đầu tiên khi mở website. Thông tin trên các trang web được truyền tải
bằng kỹ thuật đa phương tiện: văn bản, âm thanh, tiếng nói, đồ hoạ, biểu đồ,
hình ảnh, video và truyền hình trực tiếp. Có thể truy cập đến thông tin của các
trang web khác nhờ các mối siêu kết nối.
2. Cổng thông tin điện tử (portal) là website tích hợp các kênh thông tin,
các dịch vụ và ứng dụng t...
THÔNG TƯ
Quy định v tổ chức hoạt động, sử dụng
thư điện tử và trang thông tin điện tử
của các cơ sở giáo dục đại học

  !!
"#$ %&'%'"()*+%
,-./-012.345678-30
78
"#$+'&'"()*+&6
9:60-./-012.3456
78/.(2
"#$!;'%'"()*;%6
9:6.1</  =28630
>?
"#$%'&'"()*&&&6
9:6.10@AB-4:-#/./CD=D. 
=ECD=D
F#$+;'&'G)GG+&6G6
>?9:6.1.>H#/$>=2
8630>?
78/.(20528-#/>
.= 63#I/2J>#K
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Phạm vi điu chỉnh và đối tượng áp dụng
LMN@0.1528.#/>
OD)AP.= OQDN#DP63#I/2JL
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
R$K%''GG)7S(G
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
T"8-+
THÔNG TƯ Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
THÔNG TƯ Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học 9 10 934