Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_______________
Số: 58/2011/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
___________________
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2007 của
Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt
buộc của Việt Nam như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:
1. Chủ tàu hoặc người khai thác tàu, người quản lý, thuyền trưởng của tàu
thuyền hoạt động trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam;
2. Tổ chức hoa tiêu hàng hải và hoa tiêu hàng hải;
3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến vùng hoa tiêu hàng hải bắt
buộc của Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc (gọi tắt là vùng hoa tiêu bắt buộc) là
phần giới hạn trong vùng nước cảng biển hoặc khu vực khai thác dầu khí ngoài
khơi, được xác định từ vùng đón trả hoa tiêu vào cầu cảng, bến cảng, khu neo
đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, nhà máy đóng, sửa chữa tàu biển, cảng dầu
khí ngoài khơi mà tàu thuyền khi di chuyển phải sử dụng hoa tiêu dẫn tàu theo
quy định của pháp luật.
2. Tuyến dẫn tàu là tuyến hành trình của tàu thuyền do hoa tiêu dẫn tàu từ
vùng đón trả hoa tiêu theo luồng cảng biển, luồng nhánh cảng biển vào cầu

cảng, bến cảng, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, nhà máy đóng, sửa
chữa tàu biển và ngược lại của một cảng biển hoặc cảng dầu khí ngoài khơi
thuộc vùng hoa tiêu bắt buộc.
3. Vùng đón trả hoa tiêu là vùng nước trong vùng hoa tiêu bắt buộc được
công bố để tàu thuyền đón, trả hoa tiêu.
4. Tàu thuyền bao gồm tàu biển, tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương
tiện thủy nội địa, thủy phi cơ và các phương tiện thủy khác của Việt Nam và
nước ngoài.
Điều 4. Nguyên tắc xây dựng, công bố, giao vùng hoa tiêu bắt buộc và
tuyến dẫn tàu
1. Vùng hoa tiêu bắt buộc được xây dựng trên cơ sở phạm vi hoạt động,
năng lực hoạt động của tổ chức hoa tiêu hàng hải, đặc thù vùng nước cảng biển
trong đó có vùng đón trả hoa tiêu, mật độ tàu thuyền, điều kiện khí tượng thủy
văn ...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_______________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Số: 58/2011/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2011
THÔNG TƯ
Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
___________________
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định s 173/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 m 2007 của
Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt
buộc của Việt Nam như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:
1. Chủ tàu hoặc người khai thác tàu, người quản lý, thuyền trưởng của tàu
thuyền hoạt động trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam;
2. Tổ chức hoa tiêu hàng hải và hoa tiêu hàng hải;
3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến vùng hoa tiêu hàng hải bắt
buộc của Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc (gọi tắt vùng hoa tiêu bắt buộc)
phần giới hạn trong vùng nước cảng biển hoặc khu vực khai thác dầu khí ngoài
khơi, được xác đnh từ vùng đón trả hoa tiêu vào cầu cảng, bến cảng, khu neo
đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, nhà máy đóng, sửa chữa tàu biển, cảng dầu
khí ngoài khơi tàu thuyền khi di chuyển phải sử dụng hoa tiêu dẫn tàu theo
quy định của pháp luật.
2. Tuyến dẫn tàu tuyến hành trình của tàu thuyền do hoa tiêu dẫn tàu từ
vùng đón trả hoa tiêu theo luồng cảng biển, luồng nhánh cảng biển vào cầu
THÔNG TƯ Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam - Trang 2
THÔNG TƯ Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
THÔNG TƯ Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam 9 10 162